Found: 19,004  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
1
image
Type Book
Title"Mixed race" identities in Asia and the Pacific : experiences from Singapore and New Zealand / Zar...
AuthorRocha, Zarine L.,
ImprintAbingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group, an Informa business, 2016.
Call NumberHN700.67.Z9 R63 2016
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
Type Book
Title"Stretching" exercises for qualitative researchers / Valerie J. Janesick, University of South Florid...
AuthorJanesick, Valerie J.
Call NumberH 62 J254 2016
Libraryสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
Type Book
Title"Timber heritage and cultural tourism : Values, Innovation and visitor management" : November 6-9, 2...
AuthorProceedings International conference CIAV+ICTC 2015 "Timber heritage and cultural tourism :Values, Innovation and visitor management" (2015 : Thailand)
ImprintBangkok : ICOSMO Thailand, 2016
Call NumberCC137 P76 2016,306.095 C755
Libraryมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
4
image
Type Book
Title"กลยุทธ์ส่งเสริมการออมให้แก่วัยผู้ใหญ่เพื่อเตรียมการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ" : รายงานการศึกษาวิจัย / ...
Authorอิระณัฏฐ์ ลิขิตตระกาลกุล
Imprintเชียงใหม่ : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12, 2559
Call Numberส.ร. 332.0415 อ3711ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
Type Book
Title"การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ: กรณีศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 11 ของไทยและนโยบายการพั...
Authorโสภารัตน์ จารุสมบัติ
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2559
Call Numberส.ร. 338.9593 ส862ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
Type Book
Title"การพัฒนาความรู้และกรณีศึกษาว่าด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจประชาคมสังคมและวัฒนธร...
Authorสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. สำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559
Call Numberส.ร. 362.7 ป1711ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
Type Book
Title"การพัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่อ...
Authorบุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558
Call Numberส.ร. 915.939 บ446ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
Type Book
Title"การศึกษาบทเรียนจากเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง สู่ว่าที่เมืองมรดกโลกเชียงใหม่: กรณีศึกษาการกำหนดเขตการใช้...
Authorศันสนีย์ กระจ่างโฉม
Imprintเชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
Call Numberภน 333.70959362 ศ115ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
Type Book
Title"ความรู้เท่าทันสื่อทางด้านโฆษณา" กรณีศึกษา การโฆษณาแฝงที่ปรากฏในรายการข่าวและรายการบันเทิงของสถานีโท...
Authorอารมย์ สุกดิษฐ์
Imprintนครปฐม : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
Call NumberHD30.4 อ64 2559
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
Type Book
Title"นายรอบรู้" นักเดินทาง : พิษณุโลก / สุขสวัสดิ์ ลิ้มรุ่งเรือง.
Authorสุขสวัสดิ์ ลิ้มรุ่งเรือง.
Imprintกรุงเทพฯ : สารคดี , ม.ป.ป.
Call NumberDS 5889.พ30 ส40น
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
13
image
Type Book
Title"ระบาดวิทยา และการระบุชนิดเชิงโมเลกุลของพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็ก Centrocestus spp. ในกลุ่มหอยเจดีย์ แ...
Authorชโลบล วงศ์สวัสดิ์
Imprintเชียงใหม่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
Call Numberภน 616.963 ช875ร
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
Type Book
Title"ล้านนากับเพื่อนบ้าน" : การประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำป...
Authorการประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา (ครั้งที่ 2 : 2559 : เชียงใหม่)
Imprintเชียงใหม่ : โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
Call Numberภน 959.36 ก275ลพ
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
Type Book
Title"วิจัยพัฒนา นำใช้และสร้างนวัตกรรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าวรายฤดูล่วงหน้า 3-6 เดื...
Authorอรรถชัย จินตะเวช
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559
Call Numberส.ร. 658.4038 อ177ว
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่