Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องABAC Journal
พิมพลักษณ์Bangkok : Assumption University, 2014-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
สหบรรณานุกรมแห่งชาติ
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องBOT พระสยาม magazine.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561-
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องLogic''s Newsletter = ลอจิก นิวส์ เล็ตเตอร์.
ห้องสมุดสหบรรณานุกรมแห่งชาติ
4
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องLogic''s Newsletter = ลอจิก นิวส์ เล็ตเตอร์.
ห้องสมุดสหบรรณานุกรมแห่งชาติ
5
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องTAT Review.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561-
6
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องฟ้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2559-
7
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารทีทัศน์วัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา, 2544
ห้องสมุดสหบรรณานุกรมแห่งชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = Science and Technology Policy Journal.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544-.
ห้องสมุดสหบรรณานุกรมแห่งชาติ
9
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารมานุษยวิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2561-
11
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2546-
12
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารวิทยาการจัดการ = Journal of Management Sciences.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544-.
ห้องสมุดสหบรรณานุกรมแห่งชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Engineering Journal Chiang Mai University.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544-.
ห้องสมุดสหบรรณานุกรมแห่งชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่, 2544-2545.
ห้องสมุดสหบรรณานุกรมแห่งชาติ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา