Found: 1,151  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรงเรียนหลากวัฒนธรรม : นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐไทยในสังคมพหุวัฒนธรรม / ฐิติมดี อาพัทธนานนท์
ชื่อผู้แต่งฐิติมดี อาพัทธนานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกLC1099.5.T5 ฐ349ร 2561,370.117 ฐ349ร 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
1,127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ : คู่มือภาคสนามว่าด้วยวินัย 5 ประการ สำหรับผู้บริหาร นักการศึกษา ครู ผู้ปกคร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2560
เลขเรียกLB1060 ร 2560,371.207 ร825
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
1,128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลจิสติกส์-โซ่อุปทาน : การออกแบบและจัดการเบิ้องต้น / ประจวบ กล่อมจิตร
ชื่อผู้แต่งประจวบ กล่อมจิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556.
เลขเรียกHD38.5 ป-ล 2556,658.5 ป214ล
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
1,129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโหล : 12 ปี ทีเคพาร์ค สารพันเรื่องราวหลากหลายความคิดว่าด้วยการเรียนรู้ พื้นที่การเรียนรู้ และนวัตกร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2560
เลขเรียกZ674.83.T5 ห911,025.1 ห911 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
1,130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโหวตเพื่อใคร : ตามใจ ตามพรรค หรือตามฝ่าย / อรรถสิทธิ์ พานแก้ว.
ชื่อผู้แต่งi.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกJQ1749.A5 อ366ห 2561,324.2593 อ177ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
1,131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใกล้เบื้องพระยุคลบาทกับ ''ลัดดา ซุบซิบ'' / ลัดดา
ชื่อผู้แต่งลัดดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน , 2549
เลขเรียกDS586 ล238ก 2549,923.1593 ถ76ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
1,132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใครเป็นผู้รับผิดชอบความรุนแรง? / ธัมมนันทาภิกษุณี text
ชื่อผู้แต่งธัมมนันทาภิกษุณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 14 ตุลา, 2559
เลขเรียกJQ1745.A5 ธ479,320.9593 ธ479ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
1,133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในกระจก : วรรณกรรมและการเมืองสยามยุคอเมริกัน / ผู้เขียน [บทนำ] เบเนดิกท์ แอนเดอร์สัน ; [บทนำแปลเป็...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่าน, 2553.
เลขเรียกPL4208 น92,808.831 อ945น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
1,134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในสระน้ำ / ศักดิ์สิทธิ์ เทวบิน [text]
ชื่อผู้แต่งศักดิ์สิทธิ์ เทวบิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เฮท.เอ็น.กรุ๊ป, 2558.
เลขเรียกPZ90.ท9ศ626 น95,น ศ332น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
1,135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในหลวงของเราในหลวงของโลก / วราภรณ์ พลอยบริสุทธิ์...[และคนอื่นๆ], กองบรรณาธิการ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรือนพิมพ์แม่ชอบ, 2560
เลขเรียกDS586.8 น954,923.1593 น967น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
1,136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ 14 ตุลา เหตุเกิดในกรุงรัตนโกสินทร์ / พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร text
ชื่อผู้แต่งวสิษฐ เดชกุญชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2560
เลขเรียกDS586 ว-น 2560,320.9593 ว362น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
1,137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใบไม้ในทุ่งหญ้า / วันทนีย์ วิบูลกีรติ เขียน ; ปราณี ศิริจันทพันธ์ บรรณาธิการ ; ปิ่นนุช ปิ่นจินดา ผู้...
ชื่อผู้แต่งวันทนีย์ วิบูลกีรติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561.
เลขเรียกย ว432บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
1,138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องให้โอกาสกับสิ่งที่เราไม่รู้ / หนุ่มเมืองจันท์
ชื่อผู้แต่งหนุ่มเมืองจันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2554
เลขเรียกHF 5415 ห15อ 2554,658.8 ห154ห 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
1,139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยคดีศึกษา = Thai study / สำราญ ผลดี
ชื่อผู้แต่งสำราญ ผลดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกDS 562 ส217 2561,959.3 ส698ท 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
1,140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยคดีศึกษาในมิติท้องถิ่นภาคใต้ = Thai studies in the dimensions of local Southern Thailand / บรรณาธ...
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2560.
เลขเรียกวจ DS562 ท933ย,959.3 ท961 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา