Found: 532  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
1
image
Type
TitleStudy room 4 / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2
image
Type
Titleกรณีการศึกษาปริมาณอินทรีย์วัตถุ ค่าพีเอช ความเค็ม ปริมาณเนื้อดิน และปริมาณไนโตรเจนในบ่อกุ้งก้ามกรามใ...
Authorเกษร ขำไข่.
Imprintนครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
Call Number631.42
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3
image
Type
Titleการกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งโดยใช้แกนปลาหมึกโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี / พจนา ธิบดี
Authorพจนา ธิบดี.
Imprintนครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
Call Number549.23
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
image
Type
Titleการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวใหม่โดยบูรณาการทักษะภาษาไทยเพื่อสร้างปัญญาให้แก่ผู้เรียน / ลินจง จันทรวรา...
Authorลินจง จันทรวราทิตย์.
Imprintนครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550
Call Number372.6
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5
image
Type
Titleการจัดการที่พักสัมผัสวัฒธรรมชนบทหรือโฮมสเตย์ (Home stay) กรณีศึกษา : บ้านทรงไทยปลายโพงพาง จังหวัดสมุ...
Imprintนครปฐม : โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546
Call Number647.94
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6
image
Type
Titleการตรวจสอบลักษณะพันธุกรรม มาลิกแนนท์ไฮเปอร์เทอร์เมียในสุกร โดยเทคนิค โพลีเมอร์เรสา เซน รีแอกชั่น = ...
Authorสุรชัย แซ่ลิ้ม.
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539
Call Numberว 636.4
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7
image
Type
Titleการตรวจหาปริมาณ ตะกั่ว เหล็ก และแคดเมียน ในน้ำส้มบรรจุกระป๋องด้วยเครื่อง อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโ...
Authorอังคณา อุทัยพัฒนะศักดิ์.
Imprintนครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545
Call Number664.82
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9
image
Type
Titleการทดลองเปรียบเทียบการใช้ฮอร์โมนต่างชนิดกันในการปักชำกิ่งกุหลาบพวง / พิชัย พฤฒิกุล
Authorพิชัย พฤฑฒิกุล.
Imprintนครปฐม : ภาควิชาเกษตรศาสตร์วิทยาลัยนครปฐม, 2531
Call Number630
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10
image
Type
Titleการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของสหวิทยาลัยรัตรโกสินทร์ = An Evaluaton of Professional Exper...
Authorสุทธิวรรณ เอี่ยมสำอางค์.
Imprintกรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533
Call Numberว 371.144
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
Type
Titleการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนสามพรานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม...
Authorวรนุช วิลัยรักษ์.
Imprintนครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
Call Numberว 371.206
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12
image
Type
Titleการประเมินผลงานของหัวหน้างานระดับกลางและระดับต้นในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ในประเทศไทย / บุษบา เวศยาภร...
Authorบุษบา เวศยาภรณ์.
Imprintกรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529
Call Numberว 658.3125 บ675ก 2529
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13
image
Type
Titleการประเมินโครงการการพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ จังหวัดนครปฐม / วรนุช ลิ่ม
Authorวรนุช ลิ่ม.
Imprintนครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
Call Numberว 372.62
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
14
image
Type
Titleการประเมินโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนของศูนย์การศึกษานอกระบบและก...
Authorรัชนี จันทรอัมพร.
Imprintนครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
Call Numberว 370.1523
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15
image
Type
Titleการประเมินโครงการช่วยโรงเรียนช่วยโลกของโรงเรียนจงรักษ์วิทยา จังหวัดสมุทรสาคร / ฉัตราภรณ์ มณีประเสริ...
Authorฉัตราภรณ์ มณีประเสริฐ.
Imprintนครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
Call Numberว 370.114
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม