Found: 406  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 ชนเผ่าในลาวตอนใต้ : นิทานและการละเล่น / สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544.
เลขเรียกDS555.44 ส7ส 2544,306.8959191 ส 893 ส 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMusic of northern Thailand : instrumental music = ดนตรีพื้นบ้านล้านนา : เดี่ยวหมู่ [music] / [ผลิต...
พิมพลักษณ์[Chiang Mai] : Na Khantoke, 1999 [B.E. 2542]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMusic of northern Thailand : Khantoke [ = ดนตรีพื้นบ้านล้านนา : ขันโตก] [music] / [ผลิตโดย ณ ขันโต...
พิมพลักษณ์[Chiang Mai] : Na Khantoke, 1999 [B.E. 2542]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการถ่ายทอดดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือของครูณรงค์ สมิทธิธรรม / วิทยานิพนธ์ ของ พิชัย มณีชูเกตุ
ชื่อผู้แต่งพิชัย มณีชูเกตุ
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกส 780.9593 พ72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสืบทอดดนตรีผู้ไทยบ้านคำม่วง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี / วิทยานิพนธ์ ของ ภาณุวัฒน์ คำฤาช...
ชื่อผู้แต่งภาณุวัฒน์ คำฤาชัย
พิมพลักษณ์2557
เลขเรียกส 781.62 ภ63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษา "เพลงโหงฟาง" ของจังหวัดตราด / จามร พงษ์ไพบู...
ชื่อผู้แต่งจามร พงษ์ไพบูลย์ 2505-
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียก781.629591 จ312ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวัดประดู่ / ศักดิ์ชัย ชัยกิจ
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ชัย ชัยกิจ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีการลำกลอน หมอลำฉวีวรรณ พันธุ / ราชันย์ เจริญแก่นทราย = Vocal techniques of Lum Klon by Maw Lu...
ชื่อผู้แต่งราชันย์ เจริญแก่นทราย
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลอนเพลงพื้นบ้านภาคกลาง : ปฏิพากย์ ปฏิภาณ การสร้างสรรค์ / บัวผัน สุพรรณยศ.
ชื่อผู้แต่งบัวผัน สุพรรณยศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามลดา, 2561.
เลขเรียกML3758.T5 บ279 2561,781.629591 บ279ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวีนิพนธ์พื้นบ้านในตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ = The Folk Poetry of Tambon Taidong Amph...
ชื่อผู้แต่งกฤษณา ชาญณรงค์
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกGT4078 ก282ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกันตรึม / บุษกร บิณฑสันต์, ขำคม พรประสิทธิ์, ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน
ชื่อผู้แต่งบุษกร บิณฑสันต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกML 3758.T57 บ672ก,ส 784.495933 บ75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดนตรีการขับการฟ้อนล้านนา / ธีรยุทธ ยวงศรี.
ชื่อผู้แต่งธีรยุทธ ยวงศรี.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2540.
เลขเรียกGV1703.ท9 ธ64,780 ธ37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำรงอยู่ของเพลงพื้นบ้านและคุณลักษณะต่อการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษา เพลงอีแซว ช...
ชื่อผู้แต่งจีระพันธ์ อ่อนเถื่อน.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกML3758.ท9 จ64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา