Found: 107  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการการวิเคราะห์และแสดงสภาพทางผังเมือง เพื่อเป็นข้อมูลสาธารณะในท้องถิ่น : กรณีศึกษาเมืองเพชรบุ...
ชื่อผู้แต่งกิตติกูร วิเศษสุมน 2503-
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพมหานครกับการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ / บัญทัน ดอกไธสง.
ชื่อผู้แต่งบัญทัน ดอกไธสง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2520.
เลขเรียกHT151 บ7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพมหานครกับการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ / โดย บุญทัน ดอกไธสง.
ชื่อผู้แต่งบุญทัน ดอกไธสง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2520.
เลขเรียกHT169 . T52B2 บ7ก4,352.0593 บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น / สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์.
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชัยเจริญ, 2551.
เลขเรียกRJ47.53 ส75,WS460 ก287 2551,613.0433 ส47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ฟื้นฟูชุมชนเมืองริมน้ำ : รายงานการประชุมปฏิบัติการ ; วันที่ 29 พฤษภาคม 2546 / คณะสถาปัตยกรร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์ฟื้นฟูชุมชนเมืองริมน้ำ: (2546 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียกHM 101 ศ486ก,333.7845 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหารูปแบบการเจริญเติบโตของชุมชนเทศบาลเมืองจันทบุรี / วิรัช ...
ชื่อผู้แต่งวิรัช วศะรงรอง.
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียก307.76 ว689ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนในเขตชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล : ด้านสุขภาพ อนามัย และที่...
ชื่อผู้แต่งศักดา ศรีสุทธิโภ
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก303.4 ศ321ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทรัพยากรคนและสถาบันในเขตชลบุรี / โดย อมรา พงศาพิชญ์ ... [และคนอื่น ๆ].
ชื่อผู้แต่งอมรา พงศาพิชญ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ ] : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517.
เลขเรียก309.1 อ16ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนบริเวณรอบสนมบินสุวรรณภูมิ / ชินภัท...
ชื่อผู้แต่งชินภัทร ภูมิรัตน
พิมพลักษณ์กรุเทพฯ: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2553.
เลขเรียก371.61 ช567ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเมืองหลักในภาคเหนือ : ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในอนาคต : รายงานการสัมมนาทางวิชาการ ณ ห...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาเมืองหลักในภาคเหนือ : ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาในอนาคต (2529 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2529.
เลขเรียก307.76 ก525ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเมืองและชนบทประยุกต์ = The applied developments of urban and rural areas / วิรัช วิรัชนิภา...
ชื่อผู้แต่งวิรัช วิรัชนิภาวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟอร์เพซ, 2549.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ว65 2549,307.761 ว74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนพัฒนาความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตการท่องเที่ยวชายแดน : กรณีศึกษา เมืองหนองคาย / กัลปพฤกษ...
ชื่อผู้แต่งกัลปพฤกษ์ เกื้อเกตุ
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการเปลี่ยนแปลง : ความเป็นเมือง การเติบโตของเมือง และการย้ายถิ่น / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ...
ชื่อผู้แต่งสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2530.
เลขเรียกHB3644.55 ส761ก 2530,304.8 ส761ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการเปลี่ยนแปลง ความเป็นเมือง การเติบโตของเมือง และการย้ายถิ่น / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
ชื่อผู้แต่งสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2529.
เลขเรียกHN700.55 ส761ก 2539
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมของชุมชนชนบทเพื่อประกอบ การวางแผนพัฒนา จังหวัดชลบุรี / ศรีรัตน์...
ชื่อผู้แต่งศรีรัตน์ หิรัญชัย
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา