Found: 104  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการชุมชน / อุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
ชื่อผู้แต่งอุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกHF5549 ภ479 2561,WB102 ก499 2561,307.14068 อ779ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์: ทัศนะแบบองค์รวม / ณัฏฐพงษ์ เจริญพิทย์.
ชื่อผู้แต่งณัฏฐพงษ์ เจริญพิทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เซ็นเตอร์ ดิสคัฟเวอรี, 2542.
เลขเรียกQ175.5 ณ62,507 ณ113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อสร้างค่านิยมด้านการม...
ชื่อผู้แต่งวิไลลักษณ์ ชาติวิเชียร
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องมือวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ / โดย ภัทรจันทร์ ใจสว่าง, เดชา ศุภพิทยาภรณ์, สิริพร จันทว...
ชื่อผู้แต่งภัทรจันทร์ ใจสว่าง
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.
เลขเรียกQ175 ภ363
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับปรัชญาของเศร...
ชื่อผู้แต่งวันทนีย์ หมวดเมือง
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียกวจ 577.8
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป...
ชื่อผู้แต่งพิมลมาศ นุสีวอ
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 507 พ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป...
ชื่อผู้แต่งโยติกา ชัยวงษา
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 507 ย93ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ของครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล...
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ มูลทา
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกวจ 507.04 พ93ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยพื้นฐานเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี / สมชาย วงศ์วิเศษ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551.
เลขเรียกQ180.A1 ก64,500 ง355 ล. 3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุง...
ชื่อผู้แต่งวนาภรณ์ ลิ่มศิลา
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเน้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมคุณสมบัติที่จำเ...
ชื่อผู้แต่งน้ำฝน วงษ์สนิท
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบการรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์และปรัชญาวิท...
ชื่อผู้แต่งวิษณุ สุทธิวรรณ
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 507 ว75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงในวิทยาศาสตร์และการเพิ่มพูนของความรู้ / สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ = Scientific change a...
ชื่อผู้แต่งสิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อจำกัดของญาณวิทยาแบบสัจจนิยมทางวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์ ความมีอยู่ของพระเจ้า / บัญชา ศรีวัลลภานนท์...
ชื่อผู้แต่งบัญชา ศรีวัลลภานนท์
พิมพลักษณ์2531.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำตอบย่อของคำถามใหญ่ = Brief answer to the big questions / Stephen Hawking, เขียน ; ชัยวัฒน์ คุประตก...
ชื่อผู้แต่งฮอว์คิง, สตีเฟน, ค.ศ. 1942-2018, ผู้แต่ง
เลขเรียก500 ฮ179ค 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา