Found: 25  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องกัลยานีซิมโฟนี [sound recording] = The Galyani symphony / Somtow Sucharitkul, conductor.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : The Orpheus Choir of Bangkok and The Rangsit Philharmonic Orchestra, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการวงซิมโฟนีออร์เคสตร้าในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ / วิทยานิพนธ์ ของ กลิ่นผกา ทับทิมธง...
ชื่อผู้แต่งกลิ่นผกา ทับทิมธงไธย
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกวจ 784.2 ก47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอนเสิร์ตเนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : วงดุริยางค์ซิมโฟนีออร์เคสตราและดนตรี...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552.
เลขเรียกM1001 ค185 2552,780.78 ค185 2552 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซิมโฟนิกโพเอ็ม สมุทรสงคราม สำหรับวงออร์เคสตรา / วราห์ พุ่มหรดี = Symphonic poem Samutsongkhram for ...
ชื่อผู้แต่งวราห์ พุ่มหรดี
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรีคลาสสิก : ซิมโฟนี่ คอนแชร์โต้ โซนาต้า / โดย สุภาวดี สังขวาสี-รัตนมาศ.
ชื่อผู้แต่งสุภาวดี สังขวาสี-รัตนมาศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นุยบุ๊คส์, 2545.
เลขเรียกML390 .ส74 2545,781.68 ส839ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรีปริทรรศน์ : หนังสืออ่านประกอบวิชาสังคีตนิยม / ไขแสง ศุขะวัฒนะ.
ชื่อผู้แต่งไขแสง ศุขะวัฒนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2519.
เลขเรียกML385 .ข96,780.15 ข98ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์การประพันธ์เพลง : มิติเสียงสังเคราะห์แห่งวงซิมโฟนี / สิรเศรษฐ ปัณฑุรอัมพร = Doctoral musi...
ชื่อผู้แต่งสิรเศรษฐ ปัณฑุรอัมพร, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทประพันธ์เพลงดุษฎีนิพนธ์ : คอนแชร์โตสำหรับแซกโซโฟนและวงซิมโฟนีออร์เคสตรา / ประหยัด ศุภจิตรา = DOC...
ชื่อผู้แต่งประหยัด ศุภจิตรา
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทประพันธ์เพลงดุษฎีนิพนธ์: "ราชาแห่งแผ่นดิน" บทเพลงเทิดพระเกียรติ สำหรับวงซิมโฟนีออร์เคสตรา / ประเส...
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ ฉิมท้วม
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกความทรงจำของพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) : [สามสิบห้าปีในชีวิตการดนตรี 2460-2495]
ชื่อผู้แต่งเจนดุริยางค์ พระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ, 2533.
เลขเรียก92 จ698บ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการของวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพช่วงทศวรรษแรกของการก่อตั้ง พ.ศ. 2525-2535 = The development in ...
ชื่อผู้แต่งณัฐวุฒิ เตียนพลกรัง.
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องมหกรรมดนตรีเพื่อสันติภาพแห่งโลกในประเทศไทย [sound recording] = Concerts for World Peace in Thailan...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกML37.T5 ม524 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องมหกรรมดนตรีเพื่อสันติภาพแห่งโลกในประเทศไทย [sound recording] = Concerts for world peace in Thailand.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลิขสิทธิ์ของทบวงมหาวิทยาลัย, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องมหกรรมดนตรีเพื่อสันติภาพแห่งโลกในประเทศไทย [videorecording] = Concerts for world peace in Thailand.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รัฐบาลไทย, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา