Found: 17  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / อุทัย อาทิเวช.
ชื่อผู้แต่งอุทัย อาทิเวช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2554.
เลขเรียก343 อ779ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 2 สิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา / อุทัย อาทิเวช
ชื่อผู้แต่งอุทัย อาทิเวช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2555
เลขเรียกKPT4610 อ821 2555,345.05 อ821ค 2555 ล.2
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับสมบูรณ์) / สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญรัฐการพิมพ์, 2553.
เลขเรียกKPT3794.3.ก52 ป352 2553,345 ส162ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับสมบูรณ์) : พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยใน...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : จัดพิมพ์โดย นางสมใจ แซ่ฮ้อ, 2554.
เลขเรียกKPT3800 ป352พ 2554,345.593 ป352(5) 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายอาญา : พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประมวลก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญรัฐการพิมพ์, 2555.
เลขเรียกKPT3800 ป352อ 2555,345 ป1711 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 25...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น [จัดจำหน่าย], 2552.
เลขเรียกKPT3800 ป464 2552,345 ป342 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประมวลกฎ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญรัฐการพิมพ์, 2557.
เลขเรียก345 ป352 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประมวลกฎ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญรัฐการพิมพ์, 2557.
เลขเรียก345 ป352 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประมวลกฎ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญรัฐการพิมพ์, 2556.
เลขเรียก345 ป352 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประมวลกฎ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญรัฐการพิมพ์, 2557.
เลขเรียก345 ป352 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 / รวบรวมโดย ธีร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545.
เลขเรียกKPT4767.A292001 พ371 2545,347.077 พ1711 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 / สำนักงานช่วยเห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2549 [2006]
เลขเรียกKPT4767.A292001 พ371 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 / สำนักงานช่วยเห...
ชื่อผู้แต่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (2544)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2545.
เลขเรียกKPT4767.A292001 พ371 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา