Found: 36  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้ามนุษย์ : สถานการณ์ ปัญหา และการช่วยเหลือผู้เสียหาย / จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร.
ชื่อผู้แต่งจตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกHQ281 .จ37 2561,364.155 จ144ก 2561
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินคดีอาญาผิดพลาดโดยรัฐหรือเจ้าพนักงานของรัฐกับการชดเชย แก่ผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญา / พรชัย...
ชื่อผู้แต่งพรชัย จงสุขศรี
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 / รวบรวมโด...
ชื่อผู้แต่งภวัต วัชรดาวัลย์, 2500-2548.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2546]
เลขเรียกKPT493.8 2544 ภ56 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / อุทัย อาทิเวช.
ชื่อผู้แต่งอุทัย อาทิเวช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2554.
เลขเรียก343 อ779ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 2 สิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา / อุทัย อาทิเวช
ชื่อผู้แต่งอุทัย อาทิเวช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2555
เลขเรียกKPT4610 อ821 2555,345.05 อ821ค 2555 ล.2
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือประชาชนการรับบริการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ / กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ.
ชื่อผู้แต่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, [2550].
เลขเรียก323.4406 ค671ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับสมบูรณ์) / สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญรัฐการพิมพ์, 2553.
เลขเรียกKPT3794.3.ก52 ป352 2553,345 ส162ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับสมบูรณ์) / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญรัฐการพิมพ์, 2560.
เลขเรียกKPT3800 ป46 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับสมบูรณ์) : พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยใน...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : จัดพิมพ์โดย นางสมใจ แซ่ฮ้อ, 2554.
เลขเรียกKPT3800 ป352พ 2554,345.593 ป352(5) 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายอาญา : พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 พ...
ชื่อผู้แต่งคณะวิชาการ The Justice Group.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีรภาส, 2549.
เลขเรียก345 ค36ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายอาญา : แำ้ไขโทษประหารชีวิต (แก้ไขพระราชกำหนดผู้ก่อการร้าย พ.ศ.2546) พร้อมพระราชบัญญัติค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2547.
เลขเรียก345 ป352
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายอาญา : พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประมวลก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญรัฐการพิมพ์, 2555.
เลขเรียกKPT3800 ป352อ 2555,345 ป1711 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกแข็ง) / สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์และเผ่าพันธ์ ...
ชื่อผู้แต่งสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เจริญรัฐการพิมพ์, 2555.
เลขเรียกKPT3800 ป17151 2555,กม345 ส16ป 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553.
เลขเรียก345 ป46ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา