Found: 32  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำลังความคิด / พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ.
ชื่อผู้แต่งวิจิตรวาทการ, พลตรี หลวง, 2441-2505.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2544.
เลขเรียกBF455 .ว65 2544,153 ว323ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสงสัยที่อยู่ใกล้สิ่งสมมติ / ปลาอ้วน
ชื่อผู้แต่งปลาอ้วน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์เปรียว, 2549.
เลขเรียกB62 ป485 2549,501 ป485ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจักรวาลกับสัจธรรม : แควนตัมจิตวิญญาณ / ประสาน ต่างใจ
ชื่อผู้แต่งประสาน ต่างใจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรีนพีช, 2538.
เลขเรียก291.2 ป398จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุดเกิดเต๋าแห่งฟิสิกส์ = Uncommon wisdom / ฟริตจอฟ คาปรา, เขียน ; วิภาดา กิตติโกวิท, แปล
ชื่อผู้แต่งคาปรา, ฟริตจอฟ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2532.
เลขเรียกBL1900.A3 ค333 2532,191 ค333จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญา : สะพานเชื่อมวิทยาศาสตร์กับศาสนา / ยัง มารี ดังโตแนล. [BOOK]
ชื่อผู้แต่งดังโตแนล, ยัง มารี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : วิทยาลัยแสงธรรม, 2551.
เลขเรียกBL51 ด321ป 2551,142 ด319ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ / พิทักษ์ รักษ์ผลเดช.
ชื่อผู้แต่งพิทักษ์ รักษ์ผลเดช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2530.
เลขเรียก370.1 พ234ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ : ทฤษฏีการศึกษา พิเภก II พิเพก III และพิเพก IV / พิทักษ์ รักษ์ผลเดช.
ชื่อผู้แต่งพิทักษ์ รักษ์ผลเดช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2530.
เลขเรียก370.1 พ234ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาวิทยาศาสตร์ / ปรีชา วงศ์ชูศิริ.
ชื่อผู้แต่งปรีชา วงศ์ชูศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2532
เลขเรียกQ175 ป468,501 ป467ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาวิทยาศาสตร์ : ความหมายแห่งยุคสมัย / โรเบิร์ต บี ฟิสเชอร์ แต่ง ; ศรีภราดร แปล.
ชื่อผู้แต่งฟิสเชอร์, โรเบิร์ต บี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นหมาก, 2527.
เลขเรียก501 ฟ451ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาวิทยาศาสตร์ ความหมายแห่งยุคสมัย = Science Man and Society / โรเบิร์ต บี ฟิสเชอร์ ; ศรีภราดร, ผ...
ชื่อผู้แต่งฟิสเซอร์, โรเบิร์ต บี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดันหมาก, 2527.
เลขเรียกQ175 ป648ป 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลาที่ว่ายในสนามฟุตบอล / วินทร์ เลียววาริณ.
ชื่อผู้แต่งวินทร์ เลียววาริณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท 113, 2548.
เลขเรียกPL4209.3.ว6365 ป46 2548,895.913 ว617ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญญา = The intellect, scientific philosophy / โดย สมัคร บุราวาศ.
ชื่อผู้แต่งสมัคร บุราวาศ, พ.อ., 2459-2518.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2520.
เลขเรียกBF431 .ส45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิปัญญาแห่งศตวรรษ : บทสนทนาข้ามพรมแดนความรู้ของผู้ทรงปัญญา / ฟริตจอฟ คาปรา, เขียน ; วิภาดา กิตติ...
ชื่อผู้แต่งคาปร้า, ฟริตจ๊อฟ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม, 2552.
เลขเรียกBP605.N48 ค333 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา