Found: 96  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องDSI ไตรสาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมสอบสวนคดีพิเศษ, 2552-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVerbal autopsy in Vietnam : the degree of agreement on specific cause of death with medical record ...
ชื่อผู้แต่งTu My Diep.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย ว่าด้วยหลักการสืบสวนและสอบสวนวินัยข้าราชการและลูกจ้าง [text] : เ...
ชื่อผู้แต่งภมร ขันธหัตถ์.
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2548.
เลขเรียกผว 342.06 ภ162ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์บริหารแบบจีน ว่าด้วยการตัดสินข้อพิพาท / เฝิงเมิ่งหลง, เขียน ; อดุลย์ รัตนมั่นเกษม, แปล.
ชื่อผู้แต่งเฝิง, เมิ่งหลง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2536.
เลขเรียกHD37 T5 ฝ88 2536,347.07 ฝ221ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการซักประเด็นข้อเท็จจริงคดียาเสพติด / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2551.
เลขเรียกHV 8073 ส282ก 2551,344.044
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการซักประเด็นคดีข้อเท็จจริงยาเสพติด / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ [ผู้รวบรวม]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2549.
เลขเรียกHV8073 ก449,345.05 ส45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดสินข้อพิพาท / ฝงเมิ่งหลง ; อดุลย์ รัตนมั่นเกษม, แปลและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งฝง, เมิ่งหลง
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : แสงดาว, 2554.
เลขเรียกB 125 ฝ62 2554 v. 3,154.24 ฝ12ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำวิทยาการตำรวจมาใช้ในงานสืบสวนของพนักงานสอบสวน สังกัดสำนักงานตำรวจภาค 7 = the utilization of po...
ชื่อผู้แต่งกิตติพงศ์ วิเศษสงวน.
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบูรณาการสอบสวนคดีพิเศษ / นายธาริต เพ็งดิษฐ์.
ชื่อผู้แต่งธาริต เพ็งดิษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนงานข่าวเชิงสืบสวน : คู่มือการรายงานข่าวเชิงสืบสวน = Editorial planning for investigative re...
ชื่อผู้แต่งสมหมาย ปาริจฉัตต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2537.
เลขเรียกPN4781 ส4ก 2537,070.43 ส16ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวินิจฉัยข้อเท็จจริงโดยผู้เชี่ยวชาญในปัญหาทางพาณิชย์ / วินัย จีรวงศ์สุนทร = Expert findings of fa...
ชื่อผู้แต่งวินัย จีรวงศ์สุนทร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอบสวน = (Inquiry) / ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์
ชื่อผู้แต่งธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550.
เลขเรียกHV8073 ธ699,347.06 ธ38ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี 2558 / สำนักพัฒนาและสนับสนุนคด...
ชื่อผู้แต่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ. สำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2559
เลขเรียกHV8073 ว384ก 2559,ส.ร. 152.4 ส195ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบสวนคดีอาญา / วุฒิ วิทิตานนท์
ชื่อผู้แต่งวุฒิ วิทิตานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2553
เลขเรียก363.25 ว433ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา