Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนกลยุทธ์โดยใช้สุนทรียสาธก : กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัดมังกรออโต้เซอร์วิส / กฤษฎา จารุตระกู...
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา จารุตระกูลชัย
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมของพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดร้...
ชื่อผู้แต่งสุรัตน์ จันทศิลป์, พ.ต.ต.
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกส 350.74 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการสอบสวนคดีจราจร = Traffic accident investigation manual / กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานต...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ. กองบัญชาการตำรวจนครบาล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2543.
เลขเรียก343.0946 ส691ค 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการฝึกกระบวนการสืบสอบที่มีต่อความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรี...
ชื่อผู้แต่งกมลทิพย์ ต่อติด
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลอกคราบ 14 ตุลาฯ : ดักแด้ประวัติศาสตร์การเมืองไทย ฉบับชำระประวัติศาสตร์ใหม่ / โดย เทพมนตรี ลิมปพยอ...
ชื่อผู้แต่งเทพมนตรี ลิมปพยอม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รักษ์สยาม, 2546.
เลขเรียกDS586 ท623 2546,959.382 ท56ล
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการสอบสวนพร้อมด้วยบันทึกการสอบสวน การทำสำนวนการสอบสวน และการทำรายงานการสอบสวน / รวบรวมโดย ร.ต.ท...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2529?].
เลขเรียก363.25 ห321 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักและทฤษฎีการสอบสวน = Principle and theory of inquiry / จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช
ชื่อผู้แต่งจักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2550.
เลขเรียกHV8073 จ223ห 2550,363.25 จ223ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักและทฤษฎีการสอบสวน = Principle and Theory of Inquiry / จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช
ชื่อผู้แต่งจักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2556.
เลขเรียกHV8073 จ223ห 2556,345.052 จ624ห 5/2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชาการสืบสวนและสอบสวน (ครั้งที่ 13-15) = Investigation and inquiry / โดย อภินันท์...
ชื่อผู้แต่งอภินันท์ ศรีศิริ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : กลุ่มวิชา กฏหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา