Found: 80  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChart หลักกฎหมายทั่วไปและการสอบสวน / สัญญา บัวเจริญ.
ชื่อผู้แต่งสัญญา บัวเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2544.
เลขเรียกKPT4614 ส62ช 2544,347.06 ส113ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย ว่าด้วยหลักการสืบสวนและสอบสวนวินัยข้าราชการและลูกจ้าง [text] : เ...
ชื่อผู้แต่งภมร ขันธหัตถ์.
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2548.
เลขเรียกผว 342.06 ภ162ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์บริหารแบบจีน ว่าด้วยการตัดสินข้อพิพาท / เฝิงเมิ่งหลง, เขียน ; อดุลย์ รัตนมั่นเกษม, แปล.
ชื่อผู้แต่งเฝิง, เมิ่งหลง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2536.
เลขเรียกHD37 T5 ฝ88 2536,347.07 ฝ221ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลลวงแก๊งต้มตุ๋น = Catching Crooks / ฮายเลย์,จูดี้ และคิง, คอลิน [Judy Hindley และcolin Kins]
ชื่อผู้แต่งฮายเลย์, จูดี้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539
เลขเรียก363.25 ฮ274ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลฺยาณธมฺมกถา / แสดงโดย พระอโนมคุณมุนี วัดราชาธิวาศ. สืบคดีลึกลับ / แปลและเรียบเรียงโดย นายพันตำราจ...
ชื่อผู้แต่งพระอโนมคุณมุนี.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2476.
เลขเรียกAC158 .อ395
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่ต้องหาคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด : ศึกษากรณีกองบังคับการตำรวจปราบป...
ชื่อผู้แต่งเลอพร มหิพันธุ์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฆ่าตัวตาย : การสอบสวนหาสาเหตุและการป้องกัน / ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล, สุรสิงห์ วิศรุตรัตน์
ชื่อผู้แต่งประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2542.
เลขเรียกHV6545 ป383 2542,HV6543 ป383ก 2542,364.1522 ป383ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฆ่าตัวตาย : แนวโน้ม/ทฤษฎีการป้องกันและแก้ไข / พันตำรวจโท วีรพล กุลบุตร
ชื่อผู้แต่งวีรพล กุลบุตร, พันตำรวจโท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2540.
เลขเรียกHV6545 ว831ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดสินข้อพิพาท / ฝงเมิ่งหลง ; อดุลย์ รัตนมั่นเกษม, แปลและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งฝง, เมิ่งหลง
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : แสงดาว, 2554.
เลขเรียกB 125 ฝ62 2554 v. 3,154.24 ฝ12ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่ 2) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ดำ้...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548
เลขเรียกK5240 ก64 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาจรรยาบรรณพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรไชยวาน จังหวัดอุดรธานี / เนตรนุช โสมาบุตร
ชื่อผู้แต่งเนตรนุช โสมาบุตร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนกลยุทธ์โดยใช้สุนทรียสาธก : กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัดมังกรออโต้เซอร์วิส / กฤษฎา จารุตระกู...
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา จารุตระกูลชัย
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติหน้าที่งานด้านการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Investi...
ชื่อผู้แต่งณัฐวุฒิ น้อยสอน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว/ภน 363.25 ณ113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมของพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดร้...
ชื่อผู้แต่งสุรัตน์ จันทศิลป์, พ.ต.ต.
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกส 350.74 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอบสวน = (Inquiry) / ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์
ชื่อผู้แต่งธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550.
เลขเรียกHV8073 ธ699,347.06 ธ38ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา