Found: 1,358  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 วิธี มีคดีไม่ติดคุกโดยชอบด้วยกฎหมาย เล่ม 4 / บุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม
ชื่อผู้แต่งบุญร่วม เทียมจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานบัณฑิต, 2556
เลขเรียกKPT3800 บ541(5),345.07 บ541ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 วิธี ไม่ติดตะรางโดยชอบด้วยกฎหมาย เล่ม 2 / บุญร่วม เทียมจันทร์.
ชื่อผู้แต่งบุญร่วม เทียมจันทร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วิภาวี, 2550.
เลขเรียกKPT3800 บ541,347.077 บ541ร ล. 2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พ.ร.บ. พิสดาร / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์], 2544.
เลขเรียกJQ1748 ว68
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พ.ร.บ.พิศดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2558 ) / โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ text
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2558
เลขเรียกKPT4720 ว232 2558,345.08 ว559ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา / รวบรวมโดย คณะวิชาการ The Justice Group.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [2553?].
เลขเรียกKPT68 ส238 2553,345 ส683 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา เล่ม 1 / รวบรวมโดย คณะวิชาการ The justice group
ชื่อผู้แต่งรวบรวมโดย คณะวิชาการ The justice group
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร , ม.ป.ป
เลขเรียก345.02 ส383 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา เล่ม 2 / รวบรวมโดย คณะวิชาการ The justice group
ชื่อผู้แต่งรวบรวมโดย คณะวิชาการ The justice group
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร , ม.ป.ป
เลขเรียก345.02 ส383 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCD คำพิพากษาศาลฎีกา ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477-2543 / ดร.ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา...
ชื่อผู้แต่งณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2544.
เลขเรียก345.05 ค213 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChart หลักกฎหมายทั่วไปและการสอบสวน / สัญญา บัวเจริญ.
ชื่อผู้แต่งสัญญา บัวเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2544.
เลขเรียกKPT4614 ส62ช 2544,347.06 ส113ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCommunicative business English / Kusumal Rajatanun.
ชื่อผู้แต่งKusumal Rajatanun.
พิมพลักษณ์Bangkok : Thammasat University Press, c2001.
เลขเรียกPE1115 K87 2001,428 K97C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInfographic ป.วิ อาญา (กระบวนการก่อนขึ้นศาล) ฉบับ LawDD / กฤษณ์ ฤทธิธรรม ; ผู้เรียบเรียง ; มารุต ศิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดิอัลติเมท ซอฟต์, 2559
เลขเรียก345.05 อ 2/2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInfographic ป.วิ อาญา (กระบวนการในชั้นศาล) ฉบับ LawDD / กฤษณ์ ฤทธิธรรม ; มารุต ศิริโก, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกฤษณ์ ฤทธิธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดิอัลติเมท ซอฟต์, 2560.
เลขเรียก345.05 ก198อ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา