Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ = Civil and commercial code : Obligation LAW 2002 (L.A 202) (LW205)...
ชื่อผู้แต่งประโมทย์ จารุนิล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2556.
เลขเรียก346.077 ป364ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ = Civil and commercial code : obligation Law 2002 (La202)(Lw205) / ...
ชื่อผู้แต่งประโมทย์ จารุนิล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2558.
เลขเรียกKPT903 .ป46 2558,346.077 ป359ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ = Civil and commercial code : obligation : LAW 2002 (LA 202) (LW 205...
ชื่อผู้แต่งประโมทย์ จารุนิล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบสวนและสอบสวน = Criminal process : LA 335 (LW 443) / ประโมทย์ จารุนิล.
ชื่อผู้แต่งประโมทย์ จารุนิล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553.
เลขเรียกHV8073 ป359 2553,345.052 ป451ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบสวนและสอบสวน = Criminal process : LW 443 / ประโมทย์ จารุนิล.
ชื่อผู้แต่งประโมทย์ จารุนิล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบสวนและสอบสวน = Criminal Process LW 443 / ประโมทย์ จารุนิล.
ชื่อผู้แต่งประโมทย์ จารุนิล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ / ประโมทย์ จารุนิล
ชื่อผู้แต่งประโมทย์ จารุนิล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544
เลขเรียก346.07 ป452ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย หนี้ = Civil and commercial code (obligations) : LW 205 /...
ชื่อผู้แต่งประโมทย์ จารุนิล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550.
เลขเรียกKPT810 ป359 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ = Civil and commercial code (obligations) / ประโมทย์...
ชื่อผู้แต่งประโมทย์ จารุนิล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.
เลขเรียกK ป359ค 2547,346.077 ป358ค 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ = Civil and commercial code (obligations) : LW 205 (S...
ชื่อผู้แต่งประโมทย์ จารุนิล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543.
เลขเรียกKPT810 ป46 2543,346.07 ป17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสืออ่านประกอบ กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน / ประโมทย์ จารุนิล
ชื่อผู้แต่งประโมทย์ จารุนิล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กิ่งจันทร์การพิมพ์, 2527.
เลขเรียกK ป359 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา