รายการขอยืมที่กำลังดำเนินการ(ALL Pending Requests) Filter
ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง วันที่ทำรายการ ห้องสมุดต้นทาง ประเภทการยืม ห้องสมุดปลายทาง หมายเหตุ
1 "ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่ / ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. 16/06/2562 KMUTNB ขอยืมตัวเล่ม BUU ได้รับตัวเล่ม
2 แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ทำการประมงทะเล / กรมประมง. 26/06/2562 PSU_CL ขอยืมตัวเล่ม BUU ตรวจสอบรายละเอียดรายการขอยืมเรียบร้อยแล้ว
3 Nutrient requirements of small ruminants : sheep, goats, cervids, and New World camelids / Committee on Nutrient Requirements of Small Ruminants, Board on Agriculture and Natural Resources, Division on Earth and Life Studies, National Research Council of the National Academies 27/06/2562 UDRU ขอยืมตัวเล่ม KU อยู่ระหว่างดำเนินการขอยืม
4 เครื่องย่อยใบไม้กิ่งไม้ = Leaf and branch shredding machine / โชคอนันต์ พันหลวง, สมมิตร นวลมา และอนุรักษ์ เทศสวัสดิ์. โชคอนันต์ พันหลวง. 08/07/2562 KMUTNB ขอไฟล์เอกสาร BUU ได้รับตัวเล่ม
5 รายงานการวิจัยพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ = Information seeking behavior of Post-Graduate students at Prince of Songkla University / ฤทัยชนนี สิทธิชัย, อัญญ์นิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์ ฤทัยชนนี สิทธิชัย 09/07/2562 PSU_PN ขอยืมตัวเล่ม SU อยู่ระหว่างดำเนินการขอยืม
6 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / อัญญ์นิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์ และฤทัยชนนี สิทธิชัย อัญญ์นิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์ 09/07/2562 PSU_PN ขอยืมตัวเล่ม PSU_CL อยู่ในกระบวนการจัดส่งตัวเล่ม
7 MySQL [electronic resource] : language reference / MySQL AB. 23/07/2562 SKRU ขอไฟล์เอกสาร WU อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเงื่อนไข (จากห้องสมุดที่ขอยืม)
8 A primer of conservation biology / Richard B. Primack Primack, Richard b. 1950- 26/08/2562 RU ขอยืมตัวเล่ม BUU อยู่ในกระบวนการจัดส่งตัวเล่มคืน
9 การพัฒนาชุดสื่อประสม โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่อง โลกและดวงดาว ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / ชัยวัฒน์ แก้วคล้าย ชัยวัฒน์ แก้วคล้าย 05/09/2562 KMUTNB ขอยืมตัวเล่ม MSU อยู่ในกระบวนการจัดส่งตัวเล่ม
10 100 เรื่องเมืองใต้ : สาระความรู้เพื่อความเข้าใจแผ่นดินผู้คนและวัฒนธรรม / ประพนธ์ เรืองณรงค์ เขียน. ประพนธ์ เรืองณรงค์. 05/09/2562 PSU_PN ขอยืมตัวเล่ม PSU_CL อยู่ในกระบวนการจัดส่งตัวเล่ม
11 การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก/ สุวิมล โฮมวงศ์. 06/09/2562 SKRU ขอไฟล์เอกสาร NPU ตรวจสอบรายละเอียดรายการขอยืมเรียบร้อยแล้ว
12 Teaching English with the Bangkok Post : an introductory course on the daily newspaper for universities and secondary schools / produced by Educational Services Department. 06/09/2562 PSRU ขอสำเนาเอกสาร WU อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเงื่อนไข (จากห้องสมุดที่ขอยืม)
13 การค้นคืนสารสนเทศ = Information retrieval / ศิวนาถ นันทพิชัย. ศิวนาถ นันทพิชัย. 09/09/2562 TSU ขอยืมตัวเล่ม WU อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเงื่อนไข (จากห้องสมุดที่ขอยืม)
14 การสำรวจพรรณปลาน้ำจืดในลำน้ำสาขาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / วชิระ เหล็กนิ่ม และ พิมลพรรณ ลีละวัฒนากูล. วชิระ เหล็กนิ่ม 10/09/2562 PSU_CL ขอยืมตัวเล่ม PSU_PN เกินกำหนดส่ง
15 "การผลิตสัตว์ปลอดภัย ผู้เลี้ยงสัตว์ไทยมั่นคง" รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4 15-16 สิงหาคม 2549 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา = Proceedings of the 4th Southern Animal Science Conference August 15-16, 2006 held at Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand / บรรณาธิการ เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี, ไชยวรรณ วัฒนจันทร์, อุษา เชษฐานนท์ การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ (ครั้งที่ 4 : 2549 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา) 11/09/2562 TSU ขอยืมตัวเล่ม PSU_CL อยู่ในกระบวนการจัดส่งตัวเล่มคืน
16 พัฒนาการและบทบาทของพระพุทธศาสนาบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา / ชัยวุฒิ พิยะกูล. ชัยวุฒิ พิยะกูล. 11/09/2562 PSU_CL ขอยืมตัวเล่ม PSU_PN เกินกำหนดส่ง
17 ใต้ร่มพระปรีชาชาญ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย = His majesty King Bhumibol the father of Thai skill standard / กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ; คณะผู้จัดทำ ธีรพล ขุนเมือง ... [และคนอื่น ๆ] 11/09/2562 TSU ขอยืมตัวเล่ม PSU_CL อยู่ในกระบวนการจัดส่งตัวเล่มคืน
18 ทุเรียน / วัลลภ ยกสมาคม, บรรณาธิการ. 12/09/2562 KMITL ขอสำเนาเอกสาร MJU อยู่ในกระบวนการจัดส่งตัวเล่ม
19 Introduction to data mining / Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar Tan, Pang-Ning. 12/09/2562 PSU_CL ขอไฟล์เอกสาร TSU อยู่ระหว่างการใช้
20 ภูมิปัญญาไทยในภาษาและวรรณคดี มหาวิทยาลัยสยาม. มหาวิทยาลัยสยาม. 20/09/2562 RMU ขอสำเนาเอกสาร RMUTSV อยู่ระหว่างดำเนินการขอยืม
21 Data mining and predictive analysis : intelligence gathering and crime analysis / Colleen McCue. McCue, Colleen. 24/09/2562 DPU ขอยืมตัวเล่ม KMUTNB อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเงื่อนไข (จากห้องสมุดที่ขอยืม)
22 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์ / ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา. ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา. 10/10/2562 SKRU ขอสำเนาเอกสาร PSRU อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเงื่อนไข (จากห้องสมุดที่ขอยืม)
23 ภาษาศาสตร์สังคม = Socialinguistics / อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 16/10/2562 PSU_CL ขอยืมตัวเล่ม TSU อยู่ในกระบวนการจัดส่งตัวเล่ม
24 การพัฒนาบุคลากรในโรงงานแบบ Monozukuri / Toshimichi Hata; บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ แปล โทชิมิจิ, ฮาตะ 21/10/2562 KMITL ขอยืมตัวเล่ม BUU ไม่ได้รับตัวเล่มที่ส่งกลับ
25 เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูล สำหรับงานวิจัย/ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 18/11/2562 KMUTNB ขอยืมตัวเล่ม RMUTT อยู่ระหว่างดำเนินการขอยืม
26 Beginning PHP, Apache, MySQL web development / Michael Glass ... [et al.]. 19/12/2562 UC ขอยืมตัวเล่ม WU อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเงื่อนไข (จากห้องสมุดที่ขอยืม)
27 "Togerther Towards Excellence in Health Care" / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการโดย อภิชาติ จิตต์เจริญ ... [และคนอื่นๆ] 24/12/2562 UC ขอยืมตัวเล่ม WU ได้รับตัวเล่ม
28 Quality conformance and qualification of microelectronic packages and interconnects / edited by Michael Pecht ... [et al.]. 24/12/2562 KMUTNB ขอยืมตัวเล่ม SWU อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเงื่อนไข (จากห้องสมุดที่ขอยืม)
29 Managerial economics for the service industries / Philip H. Bowers. Bowers, Philip H. 02/01/2563 KMUTNB ขอยืมตัวเล่ม KU อยู่ระหว่างดำเนินการขอยืม
30 The economics of services : microfoundations, development and policy / Jan Owen Jansson Jansson, Jan owen 02/01/2563 KMUTNB ขอยืมตัวเล่ม SWU อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเงื่อนไข (จากห้องสมุดที่ขอยืม)
31 การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น วนิดา นเรธรณ์ [Text] วนิดา นเรธรณ์ 08/01/2563 SRRU ขอสำเนาเอกสาร NRRU อยู่ในกระบวนการจัดส่งตัวเล่ม
32 พฤกษศาสตร์พืชเศรษฐกิจ เล่ม 1 / โดย คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา 08/01/2563 SRRU ขอสำเนาเอกสาร RMU อยู่ในกระบวนการจัดส่งตัวเล่ม
33 ทำเงินกับ--ธุรกิจสปา : คู่มือเปิดร้านสปาแบบมืออาชีพตัวจริง / ธิญาดา วรารัตร์. ธิญาดา วรารัตร์. 22/01/2563 PKRU ขอสำเนาเอกสาร NRRU อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเงื่อนไข (จากห้องสมุดที่ขอยืม)
34 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร / โดย สรณบดินทร์ ประสารทรัพย์ สรณบดินทร์ ประสารทรัพย์ 27/01/2563 NRRU ขอสำเนาเอกสาร SU อยู่ระหว่างดำเนินการขอยืม
35 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร / โดย สรณบดินทร์ ประสารทรัพย์ สรณบดินทร์ ประสารทรัพย์ 27/01/2563 NRRU ขอสำเนาเอกสาร SU อยู่ระหว่างดำเนินการขอยืม
36 คู่มือการปฏิบัติงานบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / น้ำลิน เทียมแก้ว น้ำลิน เทียมแก้ว 04/02/2563 RINS ขอสำเนาเอกสาร MSU อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเงื่อนไข (จากห้องสมุดที่ขอยืม)
37 รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการสร้างงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ปัจจัยเอื้อ อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา : รายงานการจัย / โดย คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์. 19/02/2563 NRRU ขอสำเนาเอกสาร SWU อยู่ระหว่างการใช้
38 แบบเลียนภาษาไทย จากใจครูลิลลี่ / บรรณาธิการ ศุกร์สร้าง ล้านนาเสถียร. 24/02/2563 KMITL ขอยืมตัวเล่ม BUU อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเงื่อนไข (จากห้องสมุดที่ขอยืม)
39 การออกแบบเขื่อนหินเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง / เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช 25/02/2563 KMITL ขอยืมตัวเล่ม BUU อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเงื่อนไข (จากห้องสมุดที่ขอยืม)
40 คู่มือการปฏิบัติงานบริการยืมระหว่างห้องสมุด = Interlibrary loan services / น้ำลิน เทียมแก้ว น้ำลิน เทียมแก้ว 10/03/2563 RINS ขอสำเนาเอกสาร MSU อยู่ในกระบวนการจัดส่งตัวเล่ม
41 การอ่านตีความ / พิทยา ลิ้มมณี.. พิทยา ลิ้มมณี. 26/06/2563 TSU ขอสำเนาเอกสาร RMU อยู่ในกระบวนการจัดส่งตัวเล่ม
42 Introduction to information science / David Bawden and Lyn Robinson. Bawden, David. 02/08/2563 NRRU ขอยืมตัวเล่ม KU อยู่ระหว่างดำเนินการขอยืม
43 Discover digital libraries [electronic resource] : theory and practice / Iris Xie and Krystyna K. Matusiak. Xie, Iris. 02/08/2563 NRRU ขอยืมตัวเล่ม SUTL อยู่ระหว่างดำเนินการขอยืม
44 Basic English for science. teacher's book / [Peter Donovan] Donovan, Peter. 03/11/2563 NPU ขอสำเนาเอกสาร RMUTP ได้รับตัวเล่ม
45 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ / ทิวา แก้วเสริม. ทิวา แก้วเสริม. 18/12/2563 BRU ขอยืมตัวเล่ม URU อยู่ในกระบวนการจัดส่งตัวเล่มคืน
46 การจัดการเชิงกลยุทธ์ / ชัชวาล ภานุศุภนิรันดร์. ชัชวาล ภานุศุภนิรันดร์. 28/12/2563 BRU ขอสำเนาเอกสาร URU ได้รับตัวเล่ม
47 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 141113104 การจัดการผลิต = Production management / ฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกุล ฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกุล 28/12/2563 BRU ขอยืมตัวเล่ม KMUTNB ได้รับตัวเล่ม
48 เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 910 716 การจัดการการดำเนินการ = Operations management / ปณัทพร เรืองเชิงชุม. ปณัทพร เรืองเชิงชุม 28/12/2563 BRU ขอยืมตัวเล่ม KKU อยู่ในกระบวนการจัดส่งตัวเล่ม
49 คดีกู้ยืม / โดย ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์. ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์. 14/02/2565 KKU ขอยืมตัวเล่ม STOU ตรวจสอบรายละเอียดรายการขอยืมเรียบร้อยแล้ว
50 Digging deeper : a guide for investigative journalists in the Balkans / By Sheila S. Coronel Text Coronel, Sheila S. 29/03/2565 WU ขอยืมตัวเล่ม UC เกินกำหนดส่ง
51 Dim Sum : small bites made easy / Helen Tse & Lisa Tse Text Tse, Helen 29/03/2565 WU ขอยืมตัวเล่ม UC เกินกำหนดส่ง
52 English for ASEAN professionals [electronic resource] / อลิสา วานิชดี. 31/03/2565 UC ขอสำเนาเอกสาร WU อยู่ระหว่างการใช้
53 Basic English for computing /$cEric H. Glendinning, John McEwan$h[Text] Glendinning, Eric H. 21/04/2565 WU ขอไฟล์เอกสาร UC อยู่ระหว่างการใช้
54 Digging deeper : a guide for investigative journalists in the Balkans / By Sheila S. Coronel Text Coronel, Sheila S. 26/04/2565 WU ขอยืมตัวเล่ม UC เกินกำหนดส่ง
55 การศึกษาสาหร่ายทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสงขลาและเกาะใกล้เคียง / สุภาจรี นิยะมานนท์ สุภาจรี นิยะมานนท์ 03/05/2565 KMUTNB ขอยืมตัวเล่ม BUU อยู่ระหว่างดำเนินการขอยืม
56 Becoming Steve Jobs : the evolution of a reckless upstart into a visionary leader / Brent Schlender and Rick Tetzeli [Text] Schlender, Brent 17/05/2565 WU ขอยืมตัวเล่ม SSRU ตรวจสอบรายละเอียดรายการขอยืมเรียบร้อยแล้ว
57 Designing the user interface : strategies for effective human-computer interaction / Shneiderman, Plaisant, Cohen, Jacobs, Elmqvist. 18/05/2565 WU ขอยืมตัวเล่ม UC เกินกำหนดส่ง
58 CSR and sustainability : from the margins to the mainstream : a textbook /Michael Hopkins. Hopkins michael. 18/05/2565 WU ขอยืมตัวเล่ม UC เกินกำหนดส่ง
59 Concepts for nursing practice /$cJean Foret Giddens$h[Text] Giddens, Jean Foret 19/05/2565 WU ขอยืมตัวเล่ม UC อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเงื่อนไข (จากห้องสมุดที่ขอยืม)
60 Cracking the TOEFL iBT / Douglas PierceD, Sean Kinsell and the Staff of the Princeton Review. Pierce, Douglas. 19/05/2565 WU ขอสำเนาเอกสาร UC อยู่ระหว่างการใช้
61 Computer-assisted reporting : a practical guide / Brant Houston Text Houston, Brant 19/05/2565 WU ขอไฟล์เอกสาร UC อยู่ระหว่างการใช้
62 " ให้" หัวใจแห่งความสำเร็จ / ทิภาพร เยี่ยมวัฒนา แปลและเรียบเรียง. 20/05/2565 UC ขอยืมตัวเล่ม WU ได้รับตัวเล่ม
63 "Togerther Towards Excellence in Health Care" / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการโดย อภิชาติ จิตต์เจริญ ... [และคนอื่นๆ] 20/05/2565 UC ขอยืมตัวเล่ม WU เกินกำหนดส่ง
64 "Lun yu" : Zhongguo ren de sheng jing / Lei Yuan zhu. Lei, Yuan 1967-. 20/05/2565 UC ขอยืมตัวเล่ม WU เกินกำหนดส่ง
65 "Portuguese" style and Luso-African identity [electronic resource] : precolonial Senegambia, sixteenth-nineteenth centuries / Peter Mark. Mark, Peter, 1948-. 20/05/2565 UC ขอยืมตัวเล่ม WU เกินกำหนดส่ง
66 "4 เสาหลักสู่ความพอเพียง" เทคนิคการปลูกพืชผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง [จุลสาร] / สำราญ สะรุโณ...[และคนอื่นๆ]. สำราญ สะรุโณ. 20/05/2565 UC ขอยืมตัวเล่ม WU เกินกำหนดส่ง
67 Conduct of operations and operational discipline [electronic resource] : for improving process safety in industry. 24/05/2565 WU ขอสำเนาเอกสาร UC อยู่ระหว่างการใช้
68 Convergence journalism : writing and reporting across the news media / Janet Kolodzy. Kolodzy, Janet 1955- 24/05/2565 WU ขอไฟล์เอกสาร UC ได้รับตัวเล่ม
69 Mesoporous crystals and related nano-structured materials [electronic resource] : proceedings of the Meeting on Mesoporous Crystals and Related Nano-structured Materials, Stockholm, Sweden, 1-5 June 2004 / edited by Osamu Terasaki. Symposium on Mesoporous Crystals and Related Nano-structured Materials (2004 : Stockholm, Sweden) 24/05/2565 KMUTT ขอไฟล์เอกสาร KMUTNB อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเงื่อนไข (จากห้องสมุดที่ขอยืม)
70 Convergent journalism : an introduction, writing and producing across media / edited by Vincent F. Filak 24/05/2565 WU ขอไฟล์เอกสาร UC ได้รับตัวเล่ม
71 Concepts for nursing practice /$cJean Foret Giddens$h[Text] Giddens, Jean Foret 24/05/2565 WU ขอยืมตัวเล่ม UC เกินกำหนดส่ง
72 Computer-assisted reporting : a practical guide / Brant Houston Text Houston, Brant 24/05/2565 WU ขอยืมตัวเล่ม UC เกินกำหนดส่ง
73 Constitutional history of the UK / Ann Lyon [Text] Lyon, Ann 24/05/2565 WU ขอสำเนาเอกสาร UC อยู่ระหว่างการใช้
74 Digging deeper : a guide for investigative journalists in the Balkans / By Sheila S. Coronel Text Coronel, Sheila S. 25/05/2565 WU ขอยืมตัวเล่ม UC เกินกำหนดส่ง
75 "High tech" training : exercising with machines : today's way to a superb body / Bill Dobbins ; photographs by Bill Dobbins. Dobbins, Bill 1943-. 25/05/2565 UC ขอยืมตัวเล่ม WU ตรวจสอบรายละเอียดรายการขอยืมเรียบร้อยแล้ว
76 "4 เสาหลักสู่ความพอเพียง" เทคนิคการปลูกพืชผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง [จุลสาร] / สำราญ สะรุโณ...[และคนอื่นๆ]. สำราญ สะรุโณ. 25/05/2565 UC ขอยืมตัวเล่ม WU อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเงื่อนไข (จากห้องสมุดที่ขอยืม)
77 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ = CRM : customer relationship management / ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ. ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ. 26/05/2565 MSU ขอยืมตัวเล่ม WU อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเงื่อนไข (จากห้องสมุดที่ขอยืม)
78 Expert data modeling with Power BI [electronic resource] : get the best out of Power BI by building optimized data models for reporting and business needs / Bakhshi, Soheil. Bakhshi, Soheil. 26/05/2565 NIDA ขอยืมตัวเล่ม KMUTNB อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเงื่อนไข (จากห้องสมุดที่ขอยืม)
79 การสำรวจสาหร่ายในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี / ปริญญานิพนธ์ ของ เชาว์ ทวีผล เชาว์ ทวีผล 26/05/2565 KMUTNB ขอยืมตัวเล่ม BUU อยู่ระหว่างดำเนินการขอยืม
80 หัวใจห้องที่ห้า = The heart's fifth chamber/ อังคาร จันทาทิพย์. อังคาร จันทาทิพย์. 30/05/2565 SNRU ขอยืมตัวเล่ม RINS ได้รับตัวเล่ม
81 It''s lonely in the modern world : the essential guide to form, function, and ennui from the creators of UnhappyHipsters.com / Written by Molly Jane Quinn ; Illustrated by Jenna Talbott Text Quinn, Molly Jane 31/05/2565 WU ขอไฟล์เอกสาร UC อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเงื่อนไข (จากห้องสมุดที่ขอยืม)
82 Advertising : principles and practice / William Wells, John Burnett, Sandra Moriarty. Wells, William, 1926- 31/05/2565 WU ขอยืมตัวเล่ม UC อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเงื่อนไข (จากห้องสมุดที่ขอยืม)
83 Pure artistry : extraordinary vegan & gluten-free cakes / Emily Lael Aumiller ; Photography by Lauren Volo Text Aumiller, Emily Lael 31/05/2565 WU ขอสำเนาเอกสาร UC อยู่ระหว่างดำเนินการขอยืม
84 Putin country : a journey into the real Russia / Anne Garrels [Text] Garrels, Anne 31/05/2565 WU ขอยืมตัวเล่ม UC อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเงื่อนไข (จากห้องสมุดที่ขอยืม)
85 กัญชายาวิเศษ เล่ม 2 กัญชารักษามะเร็ง / สมยศ ศุภกิจไพบูลย์ และพรรคเขียว จรรโลงโลก. สมยศ ศุภกิจไพบูลย์ 12/06/2565 SNRU ขอยืมตัวเล่ม RINS อยู่ในกระบวนการจัดส่งตัวเล่ม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
IP:192.168.199.161
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา