รายการขอยืมที่กำลังดำเนินการ(ALL Pending Requests) Filter
ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง วันที่ทำรายการ ห้องสมุดต้นทาง ประเภทการยืม ห้องสมุดปลายทาง หมายเหตุ
1 "ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่ / ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. 16/06/2562 KMUTNB ขอยืมตัวเล่ม BUU ได้รับตัวเล่ม
2 แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ทำการประมงทะเล / กรมประมง. 26/06/2562 PSU_CL ขอยืมตัวเล่ม BUU ตรวจสอบรายละเอียดรายการขอยืมเรียบร้อยแล้ว
3 Nutrient requirements of small ruminants : sheep, goats, cervids, and New World camelids / Committee on Nutrient Requirements of Small Ruminants, Board on Agriculture and Natural Resources, Division on Earth and Life Studies, National Research Council of the National Academies 27/06/2562 UDRU ขอยืมตัวเล่ม KU อยู่ระหว่างดำเนินการขอยืม
4 เครื่องย่อยใบไม้กิ่งไม้ = Leaf and branch shredding machine / โชคอนันต์ พันหลวง, สมมิตร นวลมา และอนุรักษ์ เทศสวัสดิ์. โชคอนันต์ พันหลวง. 08/07/2562 KMUTNB ขอไฟล์เอกสาร BUU ได้รับตัวเล่ม
5 รายงานการวิจัยพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ = Information seeking behavior of Post-Graduate students at Prince of Songkla University / ฤทัยชนนี สิทธิชัย, อัญญ์นิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์ ฤทัยชนนี สิทธิชัย 09/07/2562 PSU_PN ขอยืมตัวเล่ม SU อยู่ระหว่างดำเนินการขอยืม
6 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / อัญญ์นิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์ และฤทัยชนนี สิทธิชัย อัญญ์นิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์ 09/07/2562 PSU_PN ขอยืมตัวเล่ม PSU_CL อยู่ในกระบวนการจัดส่งตัวเล่ม
7 MySQL [electronic resource] : language reference / MySQL AB. 23/07/2562 SKRU ขอไฟล์เอกสาร WU อยู่ระหว่างดำเนินการขอยืม
8 A primer of conservation biology / Richard B. Primack Primack, Richard B., 1950- 26/08/2562 RU ขอยืมตัวเล่ม BUU อยู่ในกระบวนการจัดส่งตัวเล่มคืน
9 การพัฒนาชุดสื่อประสม โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่อง โลกและดวงดาว ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / ชัยวัฒน์ แก้วคล้าย ชัยวัฒน์ แก้วคล้าย 05/09/2562 KMUTNB ขอยืมตัวเล่ม MSU อยู่ในกระบวนการจัดส่งตัวเล่ม
10 100 เรื่องเมืองใต้ : สาระความรู้เพื่อความเข้าใจแผ่นดินผู้คนและวัฒนธรรม / ประพนธ์ เรืองณรงค์ เขียน. ประพนธ์ เรืองณรงค์. 05/09/2562 PSU_PN ขอยืมตัวเล่ม PSU_CL อยู่ในกระบวนการจัดส่งตัวเล่ม
11 Teaching English with the Bangkok Post : an introductory course on the daily newspaper for universities and secondary schools / produced by Educational Services Department. 06/09/2562 PSRU ขอสำเนาเอกสาร WU อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเงื่อนไข (จากห้องสมุดที่ขอยืม)
12 การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก/ สุวิมล โฮมวงศ์. 06/09/2562 SKRU ขอไฟล์เอกสาร NPU ตรวจสอบรายละเอียดรายการขอยืมเรียบร้อยแล้ว
13 การค้นคืนสารสนเทศ = Information retrieval / ศิวนาถ นันทพิชัย. ศิวนาถ นันทพิชัย. 09/09/2562 TSU ขอยืมตัวเล่ม WU อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเงื่อนไข (จากห้องสมุดที่ขอยืม)
14 การสำรวจพรรณปลาน้ำจืดในลำน้ำสาขาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / วชิระ เหล็กนิ่ม และ พิมลพรรณ ลีละวัฒนากูล. วชิระ เหล็กนิ่ม 10/09/2562 PSU_CL ขอยืมตัวเล่ม PSU_PN เกินกำหนดส่ง
15 พัฒนาการและบทบาทของพระพุทธศาสนาบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา / ชัยวุฒิ พิยะกูล. ชัยวุฒิ พิยะกูล. 11/09/2562 PSU_CL ขอยืมตัวเล่ม PSU_PN เกินกำหนดส่ง
16 ใต้ร่มพระปรีชาชาญ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย = His majesty King Bhumibol the father of Thai skill standard / กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ; คณะผู้จัดทำ ธีรพล ขุนเมือง ... [และคนอื่น ๆ] 11/09/2562 TSU ขอยืมตัวเล่ม PSU_CL อยู่ในกระบวนการจัดส่งตัวเล่มคืน
17 "การผลิตสัตว์ปลอดภัย ผู้เลี้ยงสัตว์ไทยมั่นคง" รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4 15-16 สิงหาคม 2549 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา = Proceedings of the 4th Southern Animal Science Conference August 15-16, 2006 held at Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand / บรรณาธิการ เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี, ไชยวรรณ วัฒนจันทร์, อุษา เชษฐานนท์ การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ (ครั้งที่ 4 : 2549 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา) 11/09/2562 TSU ขอยืมตัวเล่ม PSU_CL อยู่ในกระบวนการจัดส่งตัวเล่มคืน
18 ทุเรียน / วัลลภ ยกสมาคม, บรรณาธิการ. 12/09/2562 KMITL ขอสำเนาเอกสาร MJU อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเงื่อนไข (จากห้องสมุดที่ขอยืม)
19 Introduction to data mining / Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar Tan, Pang-Ning. 12/09/2562 PSU_CL ขอไฟล์เอกสาร TSU อยู่ระหว่างการใช้
20 ภูมิปัญญาไทยในภาษาและวรรณคดี มหาวิทยาลัยสยาม. มหาวิทยาลัยสยาม. 20/09/2562 RMU ขอสำเนาเอกสาร RMUTSV อยู่ระหว่างดำเนินการขอยืม
21 Data mining and predictive analysis : intelligence gathering and crime analysis / Colleen McCue. McCue, Colleen. 24/09/2562 DPU ขอยืมตัวเล่ม KMUTNB อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเงื่อนไข (จากห้องสมุดที่ขอยืม)
22 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์ / ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา. ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา. 10/10/2562 SKRU ขอสำเนาเอกสาร PSRU อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเงื่อนไข (จากห้องสมุดที่ขอยืม)
23 ภาษาศาสตร์สังคม = Socialinguistics / อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 16/10/2562 PSU_CL ขอยืมตัวเล่ม TSU อยู่ในกระบวนการจัดส่งตัวเล่ม
24 การพัฒนาบุคลากรในโรงงานแบบ Monozukuri / Toshimichi Hata; บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ แปล โทชิมิจิ, ฮาตะ 21/10/2562 KMITL ขอยืมตัวเล่ม BUU ไม่ได้รับตัวเล่มที่ส่งกลับ
25 เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูล สำหรับงานวิจัย/ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 18/11/2562 KMUTNB ขอยืมตัวเล่ม RMUTT อยู่ระหว่างดำเนินการขอยืม
26 หลักพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า : เอกสารประกอบการสอนวิชา 515211 / โดย ปราณี วงค์จันทร์ต๊ะ. ปราณี วงศ์จันทร์ต๊ะ. 18/12/2562 KMUTNB ขอยืมตัวเล่ม BUU อยู่ระหว่างดำเนินการขอยืม
27 Beginning PHP, Apache, MySQL web development / Michael Glass ... [et al.]. 19/12/2562 UC ขอยืมตัวเล่ม WU อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเงื่อนไข (จากห้องสมุดที่ขอยืม)
28 Quality conformance and qualification of microelectronic packages and interconnects / edited by Michael Pecht ... [et al.]. 24/12/2562 KMUTNB ขอยืมตัวเล่ม SWU อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเงื่อนไข (จากห้องสมุดที่ขอยืม)
29 "Togerther Towards Excellence in Health Care" / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการโดย อภิชาติ จิตต์เจริญ ... [และคนอื่นๆ] 24/12/2562 UC ขอยืมตัวเล่ม WU อยู่ในกระบวนการจัดส่งตัวเล่ม
30 Managerial economics for the service industries / Philip H. Bowers. Bowers, Philip H. 02/01/2563 KMUTNB ขอยืมตัวเล่ม KU อยู่ระหว่างดำเนินการขอยืม
31 The economics of services : microfoundations, development and policy / Jan Owen Jansson Jansson, Jan Owen 02/01/2563 KMUTNB ขอยืมตัวเล่ม SWU อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเงื่อนไข (จากห้องสมุดที่ขอยืม)
32 พฤกษศาสตร์พืชเศรษฐกิจ เล่ม 1 / โดย คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา 08/01/2563 SRRU ขอสำเนาเอกสาร RMU อยู่ในกระบวนการจัดส่งตัวเล่ม
33 การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น วนิดา นเรธรณ์ [Text] วนิดา นเรธรณ์ 08/01/2563 SRRU ขอสำเนาเอกสาร NRRU อยู่ในกระบวนการจัดส่งตัวเล่ม
34 ทำเงินกับ--ธุรกิจสปา : คู่มือเปิดร้านสปาแบบมืออาชีพตัวจริง / ธิญาดา วรารัตร์. ธิญาดา วรารัตร์. 22/01/2563 PKRU ขอสำเนาเอกสาร NRRU อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเงื่อนไข (จากห้องสมุดที่ขอยืม)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
IP:192.168.199.161
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา