Found: 277  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำหมากหุ่งตะลอดไป = Tammakhung forever a poem and recipe book / Xuyen thi Dangers and the Children o...
พิมพลักษณ์[เวียงจันทร์, ลาว] : Donkoi Children' s Development Center, 2005
เลขเรียก641.59594 ต369 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีวรรณคดีภาคทฤษฎีพื้นบ้าน / แปลและเรียบเรียงโดย คณาจารย์ทฤษีวรรณคดีไทย
ชื่อผู้แต่งคณาจารย์ทฤษีวรรณคดีไทย
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งลัด, 2533.
เลขเรียก895.919 ค36ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท้าวบางถำ / โดย อำพอน ขันทะวิไล, ทองสะหวัน สิวังสา, ขันถำ สุกทะวิไล ; ทองดี ขันทะวิไล, วาดภาพ.
ชื่อผู้แต่งอำพอน ขันทะวิไล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการร่วมมือลาว-ไทยในการพิมพ์เป็นสำหรับเด็กน้อย, 2535.
เลขเรียกPZ90.L28 อ692 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท้าวหงคำ / โดย อำพอน ขันทะวิไล, ทองสะหวัน สิวงสา, ขันคำ สุดทะวิไล ; วาดภาพ, ดวงดี ขันทะวิไล.
ชื่อผู้แต่งอำพอน ขันทะวิไล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการร่วมือลาว-ไทยในการพิมพ์สำหรับเด็กน้อย, [2535].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนกเค้าไม่มีรัง / เขียนโดย ไวยา สุวันนะจัก, ปาเกียน หลวงไชชะนะ ; วาดภาพ สินพาวัน วิไลแสง.
ชื่อผู้แต่งไวยา สุวันนะจัก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการร่วมือลาว-ไทยในการพิมพ์สำหรับเด็กน้อย, [2535].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนครหลวงเวียงจันทน์ 450 ปี 1560-2010 / คณะอนุกรรมการทบทวนรวบรวมและเขียนประวัติศาสตร์นครหลวงเวียงจันทน...
ชื่อผู้แต่งคณะอนุกรรมการทบทวนรวบรวมและเขียนประวัติศาสตร์นครหลวงเวียงจันทน์ 450 ปี
พิมพลักษณ์[เวียงจันทน์ : ม.ป.พ.], 2553 (เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์นครหลวงเวียงจันทน์)
เลขเรียก959.4 ท33น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานท้าวจันทะคาด / กรมวรรณคดี
ชื่อผู้แต่งกมวันนะคะดี
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : กรมวรรณคดี, 2000.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานท้าวดาวเรือง / โดย พ. พวงสะบา
ชื่อผู้แต่งพ. พวงสะบา
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : สำนักพิมพ์แห่ง ส.ป.ป.ลาว, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานท้าวลินทอง / กรมวรรณคดี
ชื่อผู้แต่งกมวันนะคะดี
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : กรมวรรณคดี, 2509.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานพื้นเมืองลาว / โพไข จันทะวังสา, เขียน ; ทองใบ โพธิสสาน, วาดภาพ.
ชื่อผู้แต่งโพไข จันทะวังสา.
พิมพลักษณ์หลวงพะบาง : วันนะสิบ, 2531.
เลขเรียกPL4236.5.L28 พ967 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานพื้นเมืองลาว : ความฝัน / พ่อตู้ธิตยศ เพ็ญแสงคำ, บัวไล เพ็ญแสงคำ
ชื่อผู้แต่งธิตยศ เพ็ญแสงคำ
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : [ม.ป.พ.], 2543 (เวียงจันทร์ : โรงพิมพ์แห่งลัด)
เลขเรียกย 398.2 ธ73น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานพื้นเมืองลาว : ท้าวชานกอารัมภ์พระกถา / สถาบันค้นคว้าวัฒนธรรม กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม: สถาบันค้นคว้าวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : [ม.ป.ท.], 2538 (เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งลัด)
เลขเรียกย 398.2 ถ84น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานพื้นเมืองและสังคมเผ่ากะตู = Katu folktales and society / กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม, สถาบันค้...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : วิสาหกิจ, 2536.
เลขเรียก398.2 ถ49น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอุรังคะธาต
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : [ม.ป.ท.], 2512.
เลขเรียกย น73น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิพนธ์เลือกเฟ้น / ไกสอน พนวิหาน
ชื่อผู้แต่งไกสอน พมวิหาน
พิมพลักษณ์เวียงจันทร์ : โรงพิมพ์แห่งรัฐ, 2540.
เลขเรียก320.9594 ก95น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา