Found: 44  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติสำหรับเตาอบอาหาร = Automaticaally temperature-controlled for food oven / ...
ชื่อผู้แต่งเจษฎา ด้วงทรง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานการณ์การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น / ศศิธร พิมพ์ชายน้อย
ชื่อผู้แต่งศศิธร พิมพ์ชายน้อย
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและยกระดับสู่หมู่บ้านธนาคารอาหารชุมชน / อรุณี เวียงแ...
ชื่อผู้แต่งอรุณี เวียงแสง
พิมพลักษณ์แม่ฮ่องสอน : ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท่้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2549.
เลขเรียกTX369 อ419ห 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอานาปานสติ : การเจริญภาวนาที่ดับทุกข์ได้ด้วยลมหายใจ / พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2553?], [2010]
เลขเรียกBQ5630.A6 พ831อ 2553?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอานาปานสติ : การเจริญภาวนาที่ดับทุกข์ได้ด้วยลมหายใจ / พระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ)
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2550], [2007]
เลขเรียกBQ5630.A6 พ831อ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคและเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง = Construction technique and equipment / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชา, 2553
เลขเรียก621.862 ส481ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสมลิขิต : เสม พริ้งพวงแก้ว หมอและครูของประชาชน / มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา (มสพ.).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา, 2554.
เลขเรียกR612.ส918 ส918 2554,WZ100 ส918 2554,610.9593 ส56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแต่งภาพสวยแบบอินเทรนด์ ด้วย Photoshop / ปิยะ นากสงค์
ชื่อผู้แต่งปิยะ นากสงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2550.
เลขเรียก006.68 ป74ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดการข้อมูลงานก่อสร้าง สำหรับการประเมินและควบคุมราคางานก่อสร้าง / สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประ...
ชื่อผู้แต่งสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 2542.
เลขเรียก690.0299 ส16น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางปฏิบัติภาวนา / พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ
ชื่อผู้แต่งพระทูล ขิปฺปปญฺโญ 2478-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนช่างฝีมือปัญจวิทยา, [2538?]
เลขเรียกBQ5630.S16 พ327น 2538?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, [25--?]
เลขเรียก378.1 ส418ผ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ / สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558
เลขเรียกส.ร. 315.9362 ส143ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมรู้จำสีและยี่ห้อรถยนต์ = Brand and color recognition of automobile / ถิรวัฒน์ ต๊ะตา
ชื่อผู้แต่งถิรวัฒน์ ต๊ะตา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโหนด IEEE 802.15.4 สำหรับควบคุมการเข้าออก = An IEEE 802.15.4 node for access control / ธีรวิทย์ นิม...
ชื่อผู้แต่งธีรวิทย์ นิมิตรวิลาส
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา