Found: 112  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครอบครัวและสิ่งแวดล้อม : เอกสารการสอนชุดวิชา 70321 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหกรรมศา...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.
เลขเรียก646.78 ค155 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคลังคำ : คู่มือการใช้ภาษาไทยแนวใหม่ รวมคำและสำนวนในภาษาไทยตามหมวดหมู่ความหมาย / นววรรณ พันธุเมธา [Te...
ชื่อผู้แต่งนววรรณ พันธุเมธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อมินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2559.
เลขเรียก495.913 น352ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคลื่นเสียงความถี่สูงในภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ที่พบบ่อย = Ultrasonography in common obstetrical co...
ชื่อผู้แต่งนิลภา พฤกษานุศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560.
เลขเรียก618.2 น663ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการโรงแรมปั้นหยา เรสซิเดนท์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พั...
ชื่อผู้แต่งพัดชา คีรีธาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป) โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, 2559
เลขเรียกวพ 647.94 พ541ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต่อข้าราชการและพนักงาน สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ...
ชื่อผู้แต่งสวรรยา ทัศนบรรจง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป) โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, 2559
เลขเรียกวพ 368.4 ส393ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นต่อการให้บริการของสุภาพร แมนชั่น อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พณพัจญ์ อันเพ็ชรดี Text
ชื่อผู้แต่งพณพัจญ์ อันเพ็ชรดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2559
เลขเรียกวพ 658.8 พ185ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ : กรณีศึกษา บริษัท คอนเซอิ (ประเ...
ชื่อผู้แต่งพัทธนันท์ ศรีประชากร.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก658.314 พ543ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความลับของทานตะวันที่เราไม่เคยรู้ Suh Bo-hyun, เขียน ; เอกนครินทร์ เมืองเกษม, แปล.
ชื่อผู้แต่งซอ, โพฮย็อน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์คิดดี้ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักจักรวรรดิวัตรกับการบริหารตามหลักอิสลามของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิส...
ชื่อผู้แต่งกัญญาณัฐ และซัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2559
เลขเรียกวพ 371.077 ก383ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับบรรยากาศองค์กร โรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จินตศ...
ชื่อผู้แต่งจินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, 2559
เลขเรียกวพ 658.402 จ478ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีผลต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยของนิสิตระดับปริญญาตรี = Individual dif...
ชื่อผู้แต่งจิราพร เวชวงศ์.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก395.123 จ533ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
59
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องคืนอำมหิต ปีเลือกตั้งโหด= The Purge: Election Year [DVD].
พิมพลักษณ์นนทบุรี บริษัทแคททาลิสท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา