Found: 460  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง110 โครงงานไอซี / เกรียงศักดิ์ ฐานิกเกษตร, ประวิทย์ โคมทองชูสกุล
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ ฐานิกเกกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2538.
เลขเรียกTK7874 ก768ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 คำถามเกี่ยวกับโรคมะเร็ง / ไพรัช เทพมงคล
ชื่อผู้แต่งไพรัช เทพมงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, [2538?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง46 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 เมษายน 2538 / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2538.
เลขเรียกLG413.5.T5S6 ศ211ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง53 นิทานเซ็น / พระดุษฎี เมธงกุโร
ชื่อผู้แต่งพระดุษฎี เมธงกุโร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีคับบลิวเค พริ้นติ้ง แอนด์ อาร์ต, 2538.
เลขเรียกBQ9291.2 ด731ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี พชร อิศรเสนา ณ อยุธยา / ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ชื่อผู้แต่งปลัดกระทรวงพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2538.
เลขเรียกDS578.32.พ17 ป483ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง72 ปี เฉลิมขวัญตรี: โรงเรียนรางวัลพระราชทานครั้งที่ 5 4 พฤศจิกายน 2538 / โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ชื่อผู้แต่งโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : โรงพิมพ์ตระกูลไทย, 2538.
เลขเรียกLB2845.7 ฉ413จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งในทรรศนะของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก / กฤชมน โช...
ชื่อผู้แต่งหญิง กฤชมน โชติพัฒนกุล
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียกKPT4070 ก271ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล เมืองพัทยา และสุขาภิบาล พ.ศ. 2537 / กรมการปกครอง
ชื่อผู้แต่งกรมการปกครอง. สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการปกครอง, [2538]
เลขเรียกJS7405.A5 ก469ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการการตัดสินใจในการประกอบอาชีพการทำธูปบ้านงูเหลือม ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตร์พิมาร จังหวัดร้อยเ...
ชื่อผู้แต่งมาลินี กาญจนศิริรัตน์
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียกBF448 ม497ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกลุ่มภาคเหนือ / ประดิษฐ์ บุดดีจีน
ชื่อผู้แต่งประดิษฐ์ บุดดีจีน
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียกLC1047.825.T5 ป267ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีป้องกันโรคเอดส์สำหรับครอบครัวชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = AIDS prevention strategies for rura...
ชื่อผู้แต่งชวนชม สกนธวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภากาชาดไทย, 2538.
เลขเรียกRC607.A26 ช268ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกะทกรกฝรั่ง = Passion fruit / สวัสดี เผือกสกนธ์
ชื่อผู้แต่งสวัสดี เผือกสกนธ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ฐานเกษตรกรรม, 2538.
เลขเรียกSB379.P3 ส350ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกันตนา 45 ปี / บริษัทกันตนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กันตนา, 2538.
เลขเรียกPN1993.5.T5 ก388
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานและการดำรงอยู่ของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านคอนงัว ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ ...
ชื่อผู้แต่งพิพัฒน์ ทิ้งโคตร
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 พ697ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินตามโครงการสนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกร ปี 2536 บ้านโนนชาด ตำบลหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอ...
ชื่อผู้แต่งวุฒิศักดิ์ พลพินิจ
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียกS540.A2 ว870ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา