Found: 15,189  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
12,406
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือกฎหมายจอหงวน วิชานิติกรรม - สัญญา - หนี้ / คณิตศร์ คงทอง.
ชื่อผู้แต่งคณิตศร์ คงทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับบิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียก346.07 ค173ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12,407
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือคัดอักษรจีน ภาค 1 / by Wassawan group, กุลนันท์ แซ่หลี่, อัจฉรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดียร์ เดียร์, 2561
เลขเรียก495.181 ห141 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
12,408
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือคัดอักษรจีน ภาค 2 / by Wassawan group, กุลนันท์ แซ่หลี่, อัจฉรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดียร์ เดียร์, 2561
เลขเรียก495.181 ห141 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
12,409
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือคัดอักษรจีน ภาค 3 / by Wassawan group, กุลนันท์ แซ่หลี่, อัจฉรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดียร์ เดียร์, 2561
เลขเรียก495.181 ห141 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
12,410
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือคำศัพท์ ในการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และการมีสำนึกต่อสังคม เพื่อต้านการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สำนักงานประเทศไทย, 2561
เลขเรียก179.9 ห144ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
12,411
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือคำศัพท์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเองและการมีสำนึกต่อสังคม เพื่อต้านการทุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สำนักงานประเทศไทย, 2561.
เลขเรียก179.9 ห1511 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12,412
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือคู่มือการดูแลตนเองเรื่อง "เสริมพลังต้าน...การตีตราตนเอง" / เพ็ญพักตร์ อุทิศ, ศโรชา บุญยัง
ชื่อผู้แต่งเพ็ญพักตร์ อุทิศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกWA110 พ892ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12,413
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือคู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ สำหรับประกอบการเรียนวิชา MD621 312 จุลช...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชา, 2561.
เลขเรียกQW25 ห144พ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12,414
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือคู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันสำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ : สำหรับประกอบการเ...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561.
เลขเรียกQW25 ห144น 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12,415
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือคู่มือร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา สำหรับผู้สอบใบอนุญาตว่าความและทนายความ ตามแนวข้อสอบของสภาทน...
ชื่อผู้แต่งพิเชฐ โพธิวิจิตร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรุงสยาม, 2561.
เลขเรียกKPT1749 พ653 2561,347.072 พ653 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12,416
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือชุดเฉลิมพระเกียรติมหาเถระพระเจ้าอุทุมพรมิ่งขวัญประชาราษฎร์อยุธยาในพม่า / ผู้เขียน [เล่ม 1], ศ...
ชื่อผู้แต่งศานติ ภักดีคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2561.
เลขเรียกDS 577 ศ25ห 2561
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12,417
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ 2561 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561.
เลขเรียกอ 028.1 ส691ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
12,418
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 = Book awards 2018 / สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2561.
เลขเรียกZ1035.A2 ห144 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12,419
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ = Book awards 2018 / ประนอม เพ็งพันธ์,และ วราภรณ์ ศรรีแสงฉาย, ผู้รวบ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561.
เลขเรียก028 ห114
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
12,420
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือต้นฉบับเอกสารจดหมายเหตุของกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2514-2534 (ค.ศ.1971-199...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการต่างประเทศ, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา