Found: 17,921  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 นิทานนานาชาติ = Folktales from Around the World.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลน พริ้นท์ติ้ง, c 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี กรมการจัดหางาน / กรมการจัดหางาน
ชื่อผู้แต่งกรมการจัดหางาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน, 2560.
เลขเรียกอ.ส. 331.1 ก218ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี สวนดุสิตโพล : เดินหน้าสู่ความยั่งยืน Suan Dusit Poll 4.0 / มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกHM261 ย318
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี สวนดุสิตโพล : เดินหน้าสู่ความยั่งยืน Suan Dusit Poll 4.0 / มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560
เลขเรียกHM261 ม-ย 2560,328.345 ส175ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี สวนดุสิตโพล : เดินหน้าสู่ความยั่งยืน Suan Dusit poll 4.0 / มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560.
เลขเรียก303.38 ย318 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี สวนดุสิตโพล :เดินหน้าสู่ความยั่งยืน Suan Dusit poll 4.0 / มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, [2560?].
เลขเรียก378.05 ส355ย 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปีสวนดุสิตโพล : เดิจหน้าสู่ความยั่งยืน Suan Dusit Poll 4.0 / มหาวิทยาลัยสวนดุสิต text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, [2560]
เลขเรียก303.38 ย319ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง250 ปี กรุงธนบุรี ศรีมหาสมุทร [จุลสาร] / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2514 สะดุดรักหมดใจให้ยัยจอมป่วน / Oh_nana เขียน.
ชื่อผู้แต่งโอ้_นานา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส พับลิชชิ่ง, 2560.
เลขเรียกนว. อ956ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2559.100 ปี สหกรณ์ไทย / วรรณี รัตนวราหะ...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2560
เลขเรียก334 ส473
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25ปี สวนดุสิตโพล : เดินหน้าสู่ความยั่งยืน = Suan Dusit poll 4.0.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, [2560?].
เลขเรียกHM 261 ย38 2560
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง26 วิธีจูงใจลูกให้เป็นเด็กเรียนเก่งทุกวิชา / ปิยะรัตน์ ญาณินท์.
ชื่อผู้แต่งปิยะรัตน์ ญาณินท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2560.
เลขเรียก153.1534 ป36ย 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 Pass action ทางเลือกทำกำไรสายเทคนิค / วิน ศราชัยนันทกุล
ชื่อผู้แต่งวิน ศราชัยนันทกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.
เลขเรียกHG 4661 ว35ท 2560,332.6322 ว73ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ทศวรรษ PULINET สานพลังที่ยั่งยืน / ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค text
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, 2560
เลขเรียกZ674.83.X2P8 ส645,021.6 ส646ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา