Found: 17,382  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 คุณธรรมสำหรับเด็กดี / Esteve Pujol i Pons ; กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์, แปล.
ชื่อผู้แต่งอี ปองส์, เอสเตเว ปูยอล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2560.
เลขเรียกBJ1638.T5 อ772 2560,170 อ315ย 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
137
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่อง20 ปี Labanoon รวมรส Vol.1 [Sound recording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ [จัดจำหน่าย], 2560.
เลขเรียก782.48 ย544 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (พ.ศ. 2540-2560) / กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.
ชื่อผู้แต่งกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, 2560.
เลขเรียกJQ 1746 ก19 2560
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ / สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, [2560?]
เลขเรียก070.172 ย319ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ยกเครื่องกลไกกำกับกันเอง / มานะ ตรีรยาภิวัฒน์, บ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, [2560?].
เลขเรียก070.172 ย544 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม การเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง /...
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ มูลคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2560.
เลขเรียกLB1060 ส881ย 2560,371.39 ส473ย 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 องค์สังฆราชาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ / ดวงธิดา ราเมศวร์ ; ดนัย นนทนันท์, พัชรา จำรัสพร, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูโรปา เพลส จำกัด, 2560
เลขเรียกBQ6140 ด-ย 2560,294.361 ด193ย 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
143
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง20 ใหม่ ยูเทิร์นวัย หัวใจรีเทิร์น [videorecording] = Suddenly Twenty.
พิมพลักษณ์Bangkok : ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ , 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 Top ฮิต เที่ยวทั่วไทย / มธุกร ทองโสภา, เอกพงศ์ ศรทอง บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2560, [2017]
เลขเรียกDS566.2 ส473 2560,915.9304 ส473
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปริศนาคำทาย / มัทธานี ตุลยาทร, รวบรวม text
ชื่อผู้แต่งมัทธานี ตุลยาทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2560
เลขเรียก793.7 ม347ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2010 เปิดปมเงามืดการพัฒนาขนาดใหญ่ในนครศรีธรรมราช / เขียน วิทยา อาภรณ์.
ชื่อผู้แต่งวิทยา อาภรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรการพิมพ์, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2310 อวสานกรุงศรีฯ / สุเจน กรรพฤทธิ์ [text]
ชื่อผู้แต่งสุเจน กรรพฤทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทวีวัฒนาการพิมพ์, 2560.
เลขเรียกDS577 ส755ส 2560,959.339 ส751ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ชม. ที่ฉันหายใจ / พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ).
ชื่อผู้แต่งพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ).
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ทันโลกทันธรรม, 2560.
เลขเรียกHD38 พ322 2560,294.3444 พ322ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 CM อยากเรียกเธอว่าความรัก / ลูกชุบ
ชื่อผู้แต่งลูกชุบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2560
เลขเรียกนว. ล711ย 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 นิทานนานาชาติ = Folktales from Around the World.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลน พริ้นท์ติ้ง, c 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา