Found: 14,549  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
241
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง84 สูตรอาหารข้าวกล้อง เฉลิมพระเกียรติ = 84 exciting recipes from brown rice.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2554.
เลขเรียกTX809.B75 ม74 2554,641.63 ม74ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
242
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง88 ร้านอร่อยทั่วไทย / ต้องตา คงคาเขตร
ชื่อผู้แต่งต้องตา คงคาเขตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2555.
เลขเรียก647.95 ต52ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
244
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง8เปื้อน / วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา ... [และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา
พิมพลักษณ์[พะเยา] : ทากเปลือยการพิมพ์, 2555
เลขเรียก808.831 ว3711ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
245
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 บรรทัด ถึงล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 / คณะผู้จัดทำ ประภัสสร เสวิกุล ... [และคณะ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์(1987), 2555.
เลขเรียกDS586.8 ก72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
246
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 พระพุทธปฏิมาวัดโพธิ์ / ศานติ ภักดีคำ, รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และพอพล สุกใส.
ชื่อผู้แต่งศานติ ภักดีคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2555.
เลขเรียกBQ5125.พ4 ศ624 2555,294.3351 ศ343 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
247
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 มนต์ เพื่อความก้าวหน้า / ว.วชิรเมธี
ชื่อผู้แต่งว. วชิรเมธี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิมุตตยาลัย, 2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
248
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 องค์การ : บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(สำนักงาน ก.พ.ร.), 2555.
เลขเรียกJF1358 ก75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
249
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 องค์การ บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศ ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : รางวัลคุณภาพการบริหารจัดก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
251
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 เรื่องกฎหมายแพ่งใกล้ตัว / อรพรรณ พนัสพัฒนา
ชื่อผู้แต่งอรพรรณ พนัสพัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
เลขเรียก346.01 อ176ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
252
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง90 ปี พรรคคอมมิวนิสต์จีน / บุญศักดิ์ แสงระวี, แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2555.
เลขเรียกDS735 ก75,951.04 ก832
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
253
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง92 ปี กระทรวงพาณิชย์ : บันทึกปาฐกถาพิเศษ "จุดเปลี่ยนการค้าโลก : ไทยจะเดินอย่างไร?" 20 สิงหา วันพาณิช...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
254
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง99 คมธรรมในหลวง เพื่อให้ชีวิตอยู่อย่างมีค่าสง่างาม / อ้อม ประนอม
ชื่อผู้แต่งอ้อม ประนอม
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2555.
เลขเรียกDS586 อ451ก 2555,895.915 อ451ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา