Found: 16,262  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16,006
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในโรงแรม เดอะ ทรีฟ โฮเทล กรุงเทพฯ = Interior design proposal project fo...
ชื่อผู้แต่งเมนาท วรานันทยาวุฒ.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
16,007
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมซิคอาร์ โฮเท็ล พัทยา ชลบุรี = Interior design project proposal ...
ชื่อผู้แต่งตฤท รักศักดิ์สกุล.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
16,008
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมดิ อันดามัน เอ็กซ์โพลร์ ภูเก็ต = Interior design project propos...
ชื่อผู้แต่งโรสิตา บุญมาก.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
16,009
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมพลับพลาสาธร กรุงเทพฯ = Interior design project proposal for Phl...
ชื่อผู้แต่งวีรัช แสวงทรัพย์.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
16,010
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมออล ซีซันส์ ป่าตอง ภูเก็ต = Interior design project proposal fo...
ชื่อผู้แต่งวนัสนา คีรี.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
16,011
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมเดอะไวเล็ต กรุงเทพฯ = Interior design project proposal for the ...
ชื่อผู้แต่งธนวรรณ แก้วเรือนทอง.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
16,012
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเสริมสร้างการบูรณาการจัดการระบบนิเวศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมปากแม่น้ำบางปะกง : รายงานฉบับส...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ วีระไวทยะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555.
เลขเรียก577.6 ณ214ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16,013
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเสริมสร้างการบูรณาการจัดการระบบนิเวศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมปากแม่น้ำบางปะกง : รายงานฉบับสม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะประมง ภาควิชาวิทยาประมง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555
เลขเรียกสร 333.91 ม565ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
16,014
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา / สถาบันวิจ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2555
เลขเรียกส.ร. 338.1738952 ว3211ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16,015
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ ลด ละ เลิก การใช้ยาปฏิชีวนะผิด ๆ ในชุมชน ปี พ.ศ.2555 : รายงาน / โดย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย), 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16,016
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงงานวิจัย การประยุกต์ใช้เทคนิคบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุในโรงงานชิ้นส่วนอลูมินัม = Application of mat...
ชื่อผู้แต่งภานุวัฒน์ ใจชุ่ม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16,017
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงงานวิจัย การปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษา บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ เชียงใหม่ = The im...
ชื่อผู้แต่งธีรโชติ สกุลศึกษาดี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16,018
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงงานวิจัย การลดต้นทุนโลจิสติกส์ในโรงงานแก๊สอุตสาหกรรม = Logistics cost reduction in industrial ga...
ชื่อผู้แต่งทัตพงศ์ สัจจะวาที
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16,019
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงงานวิจัยการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนการไหลชองวัสดุ : กรณีศึกษา บริษัท เมก้า พลาสต...
ชื่อผู้แต่งสุกัลย์ สุวิพัฒน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16,020
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงงานและกิจกรรมคณิตศาสตร์ = Mathematical projects and activities : ME 643 (ME 743) / ศศิธร แม้นสงว...
ชื่อผู้แต่งศศิธร แม้นสงวน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา