Found: 248  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการก่อการร้ายกับการมอบอำนาจให้ดำเนินคดี / คณิต ณ นคร.
ชื่อผู้แต่งคณิต ณ นคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญชน, 2555.
เลขเรียกJX5420 ค36,345.05 ค143ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการด้านการตลาดอุตสาหกรรมกรรมการท่องเที่ยว = Marketing management for tourism industry / โดย ...
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.
เลขเรียกG155.A1 บ72,910 บ72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดยุคใหม่เข้าใจลูกค้านอกกรอบ = We are all weird / Seth Godin ; นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี, แปล.
ชื่อผู้แต่งโกดิน, เซธ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2555.
เลขเรียกHF5415 ก94,658.8 ก929ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารและการพัฒนาระบบงานตำรวจ / พงษ์ธร ธัญญสิริ
ชื่อผู้แต่งพงษ์ธร ธัญญสิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2555.
เลขเรียกHV7935 พ2ก 2555,353.36 พ156กบ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารโครงการ : แนวทางปฏิบัติจริง / วิสูตร จิระดำเกิง
ชื่อผู้แต่งวิสูตร จิระดำเกิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วรรณกวี, 2555.
เลขเรียกHD69.P75 ว796 2555,658.404 ว75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองท้องถิ่นไทย = Thai local government / บูฆอรี ยีหมะ.
ชื่อผู้แต่งบูฆอรี ยีหมะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกJS7402.A2 บ73 2555,352.1409593 บ691ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ = Health Impact Assessment: HIA / อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก
ชื่อผู้แต่งอนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
เลขเรียกRA566.27 อ176 2555,WA 100 อ152ก 2555,363.102 อ152ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์.
ชื่อผู้แต่งประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกTP505 .ป46 2555,641.2 ป395ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธกับเศรษฐกิจสีเขียว / บรรณาธิการ สุธาวัลย์ เสถียรไทย, อุษา บุญญเลสนิรันดร์
ชื่อผู้แต่งสุธาวัลย์ เสถียรไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2555
เลขเรียกGE42 ส73 2555,294.304 ส442ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย : คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยา = Development and validation o...
ชื่อผู้แต่งบุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกH62 .บ735 2555,001.43019 บ418ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยอัลตร้าซาวน์บำบัด / ยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ
ชื่อผู้แต่งยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2555.
เลขเรียก615.83 ย265ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ = Research and mathematic curriculum development MED 6501 [7501] ...
ชื่อผู้แต่งศศิธร แม้นสงวน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2555
เลขเรียก510.72 ศ183ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา