Found: 30  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2560 [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / คณะกรรมการ...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก. โรงพิมพ์อุดมศึกษา, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
17
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ...
ชื่อผู้แต่งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
18
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2560 = [คอมพิวเตอร์ไฟล์] Thailand state of pollution report 2017...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2560.
เลขเรียก363.739 ร451 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
19
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานหมู่บ้านชนบทไทย จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2560 [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / คณะกรรมก...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก. อุดมศึกษา, 2560.
เลขเรียกส.ร. 307.1 ค181ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
20
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องวารสาร วิทยาศาสตร์เกษตร [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาว...
ชื่อผู้แต่งศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
21
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องวารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559) [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / คณะสถิติ...
ชื่อผู้แต่งคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
22
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องวารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560) [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / คณะสถิติ...
ชื่อผู้แต่งคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
23
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสร้างระบบตะกร้าสินค้าบน Wordpress ด้วย WooCommerce [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / สกล คำปันนา, ผู้บรรยาย; บริษั...
ชื่อผู้แต่งสกล คำปันนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร็อค โซลูชั่น, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
24
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสร้างแอพพลิเคชันด้วย VisualBasic 2015 [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / สกล คำปันนา, ผู้บรรยาย; บริษัท ร็อค โซลูชั...
ชื่อผู้แต่งสกล คำปันนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร็อค โซลูชัน, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
25
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสร้างโมเดล 3 มิติด้วย ZBrush4 [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / สกล คำปันนา, ผู้บรรยาย; บริษัท ร็อค โซลูชัน จำกัด,...
ชื่อผู้แต่งสกล คำปันนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร็อค โซลูชัน, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
26
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสารคดีสั้น กฎหมายสามัญประจำบ้าน [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระท...
ชื่อผู้แต่งกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
27
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเครื่องบรรจุข้าวออร์แกนิคด้วยวิธีสูญญากาศสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน = Organic rice packing machine wit...
ชื่อผู้แต่งศุภกานต์ รักทิม.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
28
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเงินทองต้องวางแผน [electronic resource] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2560?].
เลขเรียกHG179 ง73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
29
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเปิดร้านออนไลน์ Open Your Online Shop [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / สกล คำปันนา, ผู้บรรยาย; บริษัท ร็อค โซลูชั...
ชื่อผู้แต่งสกล คำปันนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร็อค โซลูชั่น, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
30
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเร็ว แรงทะลุนรก 8= Fast & Furious 8 [DVD].
พิมพลักษณ์นนทบุรี แคททาลิสท์ อัลลายแอนซ์ 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา