Found: 14,381  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
13,381
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอน หลักการจัดการ (2102-203/MGT-201) / วิภาวรรณ กลิ่นหอม.
ชื่อผู้แต่งวิภาวรรณ กลิ่นหอม.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, [255-?].
เลขเรียกHD37.T5 ว6อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13,382
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนราบวิชาชุมชนศึกษา/ เอมอร แสนภูวา.
ชื่อผู้แต่งเอมอร แสนภูวา.
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ: มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2558
เลขเรียก307 อ314อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
13,383
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนรายวิชา 3201203 จุลกายวิภาคศาสตร์ 1 / วันดี อภิณหสมิต
ชื่อผู้แต่งวันดี อภิณหสมิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13,384
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนรายวิชา 355530เทคโนโลยีและมือสารการศึกษาขั้นสูง / รุจโรจน์ แก้วอุไร
ชื่อผู้แต่งรุจโรจน์ แก้วอุไร
พิมพลักษณ์พิษณุโลก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขเรียก371.33 ร661อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13,385
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนรายวิชา ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว / ธวัชชัย ไพใหล.
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย ไพใหล.
เลขเรียก910 ธ394ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
13,386
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนรายวิชา ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร = Physics II for Engineers / ศักดิ์เดช สังคพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งศักดิ์เดช สังคพัฒน์.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2545.
เลขเรียก530 ศ 118 อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13,387
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนรายวิชาวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1 / ประหยัด สละกลาง.
ชื่อผู้แต่งประหยัด สละกลาง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2547.
เลขเรียก543 ป 17 อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13,388
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนรายวิชาสถิติเพื่อการวิจัย / เชาว์ อินใย.
ชื่อผู้แต่งเชาว์ อินใย.
พิมพลักษณ์เลย : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2553.
เลขเรียก519.5 ช517อ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13,389
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนวิชา 2601632 การวิเคราะห์ต้นทุน = Cost analysis / ดนุชา คุณพนิชกิจ
ชื่อผู้แต่งดนุชา คุณพนิชกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.
เลขเรียก658.1552 ด123อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13,390
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนวิชา 671-603 เวชศาสตร์ช่องปาก IV / ลัคนา เหลืองจามีกร
ชื่อผู้แต่งลัคนา เหลืองจามีกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13,391
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนวิชาการเงินบุคคล = Personal finance / จันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร
ชื่อผู้แต่งจันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2526
เลขเรียก332.024 จ272อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
13,392
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนวิชาสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ = Nonparametric statistics / ประเสริฐ เรือนนะการ.
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ เรือนนะการ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ม.ป.ป.
เลขเรียก519.5 ป1711อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13,393
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนเรื่อง การทำรายงาน 1 / ผศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก.
เลขเรียก025 บ72ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
13,394
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 6 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 / สำนักงบประมาณ สำนักนา...
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงบประมาณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี, 25-
เลขเรียกสร 336.593 ส636อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13,395
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 6 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 / สำนักงบประมาณ สำนักนา...
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงบประมาณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี, 25-
เลขเรียกสร 336.593 ส636อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา