Found: 13,335  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
12,676
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยใช้ชุ...
ชื่อผู้แต่งวาสนา สังข์พุ่ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี , 2563.
เลขเรียกวจ.371.11 ว473น 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
12,677
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม / วิทยานิพน...
ชื่อผู้แต่งณภัทริน ปะกิคา.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก371.3 ณ167น 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12,678
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการให้บริการของพนักงานรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล / เกร็ดนที สัมพันธ์
ชื่อผู้แต่งเกร็ดนที สัมพันธ์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12,679
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่มสนาม S-ONE / ศิทัต วสุกีรติวาณิชย์
ชื่อผู้แต่งศิทัต วสุกีรติวาณิชย์
พิมพลักษณ์2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12,680
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมบริการ: กรณีศึกษาโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร = Huma...
ชื่อผู้แต่งนาถวุทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียกวจ.658.3124 น464น 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
12,681
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานประกอบการสปาไทยเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร / ศรัญรัตน์ ยิ่ง...
ชื่อผู้แต่งศรัญรัตน์ ยิ่งนคร
พิมพลักษณ์2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12,682
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์มะพร้าวแปรรูปในจังหวัดราชบุรีด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย...
ชื่อผู้แต่งวรรณา โชคบรรดาลสุข.
พิมพลักษณ์ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2561
เลขเรียกRes 641.4 ว267น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
12,683
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาเด็กปัญญาเลิศและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2536
เลขเรียก155.45 น927
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
12,684
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาเมือง/ชุมชน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมคาร์บอนต่ำ [electronic resource] / สำนั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, [255-].
เลขเรียกHT169.T5 น85 eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12,685
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการลดค่าไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ชื่อผู้แต่งสรรเสริญ ยิ่งยง.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12,686
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุำภัณฑ์, 2545.
เลขเรียก500 ส 215 น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
12,687
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักรา...
ชื่อผู้แต่งสำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.
เลขเรียก600 ก 14 น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
12,688
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื...
ชื่อผู้แต่งสำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.
เลขเรียก613.075 ก 17 น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
12,690
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการวินิจฉัยและการรักษา = Unstable angina non-St-Elevation myocardial infarction / วศิน พุทธา...
ชื่อผู้แต่งวศิน พุทธารี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล, [มปป]
เลขเรียกWG141 ว357น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา