Found: 3,469  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"50 ปี บีโอไอ" สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์, 25-.
เลขเรียกสร 382.9593 ส636ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บีโอไอ ขับเคลื่อน SMEs ไทย สู่นวัตกรรม" / สำนักงานเทคโนโลยี SMEs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานเทคโนโลยี smes
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเทคโนโลยี SMEs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 25-
เลขเรียกสร 338.64 ม565บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"แด่งานด้วยชีวิต"
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2525
เลขเรียกรส ด949
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง)นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคงของชาติ (พ.ศ.2560-2564) / สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ...
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 25-
เลขเรียกสร 355.03 ส636ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง******พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองของประชาชนในเขตตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น = Be...
ชื่อผู้แต่งชัยโรจน์ สาชำนาญ
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ โครงการสอนเสริมเพื่อปรับปรุงพื้นฐานการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 25-
เลขเรียกอ 923.1593 ม565ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 Days With Handsome Guy จะบ้าตาย...ห้ามรักนายสุดหล่อ / แสตมป์เบอรี่
ชื่อผู้แต่งแสตมป์เบอรี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 25-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 กอล์ฟทิป = 100 Golf tips / ภาคย์ อัครมาส
ชื่อผู้แต่งภาคย์ อัครมาส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 25-
เลขเรียก796.352 ภ624ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คำถามและคำตอบเกี่ยวกับสหภาพโซเวียต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักข่าวโนวอสติ, 2528
เลขเรียก947 ร193
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 จานเด็ดทั่วไทย / ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อผู้แต่งธนาคารไทยพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, 25-
เลขเรียก647.95593 ธ362ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 บรรยากาศจานเด็ด / ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อผู้แต่งธนาคารไทยพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, 25-
เลขเรียก647.95593 ธ362ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชื่อผู้แต่งสถาบนราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), [2539?]
เลขเรียก370.7 บ225ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีสภากาชาดไทย 2436 - 2536 / สภากาชาดไทย.
ชื่อผู้แต่งกาชาดไทย, สภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จิรเมธาโฆษณาและการพิมพ์ , ม.ป.ป.
เลขเรียก361.77 ก22ร มปป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่อง งานถัก / ผู้เรียบเรียง เล่ห์เบญญา.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ซัมธิงค์ ทู รีด.
เลขเรียกTT820 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องต่างถิ่นชวนรู้ / กนก-ณัฐ.
ชื่อผู้แต่งกนก-ณัฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลื่นอักษร, 2557.
เลขเรียก030 ก123ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา