Found: 57  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนลัดหลังพวงมาลัย / อาคม สีมา.
ชื่อผู้แต่งอาคม สีมา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอเซียคิท ; 2550.
เลขเรียก796.7 ท443ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเร่งลูกมากเกินไปอันตรายยิ่งนัก / ประมวญ ดิคคินสัน
ชื่อผู้แต่งประมวญ ดิคคินสัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลน พับลิชชิ่ง, 2534
เลขเรียกBF721 .อ57 2534,155.4 ป17ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการประชุม คณะทำงานทางวิชาการ จัดทำข้อมูลการจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ / พิพิธภัณฑสถา...
พิมพลักษณ์สุรินทร์: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 9, 2519.
เลขเรียกอ 708.9593 ส691
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับ การสอนแบบจุลภาค หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ; กรม 2519.
เลขเรียก371.3 ก169อ 2519
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการศึกษา วิชา ศึกษา 434 เตรียมประสบการณ์ วิชาชีพภาคปฏิบัติ / เทื้อน ทองแก้ว.
ชื่อผู้แต่งเทื้อน ทองแก้ว .
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูสุริทร์ ; 2524.
เลขเรียก370 ท789อ 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการศึกษาชุดวิชานันทนาการและการออกกำลังกายสำหรับเด็ก/ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : สำนักงาน ,[254-].
เลขเรียก790 ค962อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเทคนิคการเขียนการพิมพ์และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ / สุโขทัยธรรมาธิร...
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [255-].
เลขเรียก808.066 ส747ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารอ้างอิงวิชาการ. เล่มที่ 5-3, การศึกษาเพื่อกำหนดนำใช้แนวทางด้านเทคนิคสำหรับการควบคุมคุณภาพงาน...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น : องค์การจัดการน้ำเสีย, 2550.
เลขเรียกTD746 อ884 ล.5.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ : กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีท...
ชื่อผู้แต่งสำลี รักสุทธี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็น.ที.พี. เพรส . [ม.ป.ป.].
เลขเรียก371.3 ส713ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ การระบายความร้อนจากแหล่งกำเนิดความร้อนเดี่ยวที่มีครีบโดยใช้อากาศพุ่งชน : รายงานวิจัยฉบับสมบ...
ชื่อผู้แต่งสุรชัย สนิทใจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
เลขเรียกQC320.3 ส74 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการผลิตโคพื้นเมือง : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก : รายงานฉบับสมบูรณ์ / พนอม ศรีวัฒนสมบัติ ... ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
เลขเรียกSF197 ค94 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการระบบการผลิตและการตลาดโคเนื้อ จังหวัดตาก : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ธำรงค์ เมฆโหรา, ณัฐนรากร จันท...
ชื่อผู้แต่งธำรงค์ เมฆโหรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
เลขเรียกHD9433.T53W37 ธ64 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา