Found: 57  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักษ์ป่ารักชีวิต.; สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราขดำริ (สำนักงาน ก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ทำเนียบรับบาล.
เลขเรียกอ 923.1593 ส691น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐกับการปฏิวัติ : ทฤษฎีกับลัทธิมาร์กซ์ว่าด้วยรัฐและภาระหน้าที่ของชนชั้น กรรมาชีพในการปฏิวัติ ฉบับสม...
ชื่อผู้แต่งเลนิน, วลาดิมีร์ อิลยิช 1870-1924.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : แนวหน้าจุฬา, [2518?].
เลขเรียกHX314 .ล73 2518
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัตนโกสินทร์ยุคปรับปรุงประเทศ (พ.ศ. 2394-2475) / ภารดี มหาขันธ์.
ชื่อผู้แต่งภารดี มหาขันธ์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2524.
เลขเรียกDS582 ภ6,959.307 ภ464ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาเรื่องบรรจุภัณฑ์อาหาร / วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย,สถาบันศูนย์การบรรจ...
ชื่อผู้แต่งวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, สถาบันศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2541.
เลขเรียก658.564 ว517ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย วันที่ 19 สิงหาคม 2548 / งานห...
พิมพลักษณ์ปัตตานี : งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2548.
เลขเรียกZ5816.S64 ร6 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2540 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ธนาคารกรุงไทย.
เลขเรียก332 ธ233ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2545 ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน). / ธนาคารเอเชีย จำกัดมหาชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ธนาคารเอเชีย, 2545.
เลขเรียกอ 658.812 ธ242ร 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการประชาพิจารณ์ เรื่องสาระสำคัญขององค์กรวิชาชีพครูและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / กระทรวงศึกษา...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว ; 2543.
เลขเรียก371.12 ก216ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย / จำเริญ อุ่นแก้ว.
ชื่อผู้แต่งจำเริญ อุ่นแก้ว.
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ ; คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2556.
เลขเรียก519.5 จ374ส 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุขาภิบาลอาหาร / สุรีย์ แถวเที่ยง.
ชื่อผู้แต่งสุรีย์ แถวเที่ยง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวิทยาเขตโชติเวช, [255-].
เลขเรียก363.72 ส367ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาธรรม. เล่ม 2 / โดย พระสุธรรมยานเถระ.
ชื่อผู้แต่งพระสุธรรมยานเถระ(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ).
พิมพลักษณ์อุทัยธานี : คณะธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง, ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการของอิสลาม = The Islamic principles / มุหัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮาบ ; แปลโดย อับดุลหะมีด อัล-สะอี...
ชื่อผู้แต่งอิบนุ อับดุลวะฮาบ, มุหัมมัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถานเอกอัครราชฑูตสอูดีย อะเราะเบีย [ซาอุดิอาระเบีย], [2510]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู ศึกษาธิการ,กระทรวง.
ชื่อผู้แต่งศึกษาธิการ, กระทรวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศึกษาธิการ,กระทรวง, 2545.
เลขเรียก371.11 ศ615ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา [Text] กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว
ชื่อผู้แต่งกนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว
พิมพลักษณ์ลำปาง คณะครุศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2557
เลขเรียก371.33 ก153ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเนฟเวอร์ นัม ภาค sky brade.
ชื่อผู้แต่งSunshine.
พิมพลักษณ์สำนักพิมพ์ กู๊ดมอร์นิ่ง.
เลขเรียกน ช141น 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา