Found: 57  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มคุณค่าวัสดุที่เหลือจากการผลิตน้ำมันหอมระเหยมัสตาร์ด
ชื่อผู้แต่งนวลศรี รักอริยะธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543
เลขเรียกTP416.M87 น54 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่ปรากฎจริงและความคาดหวังในการจัดโปรแำกรมการศึกษาปฐมวัยของวิทยาล...
ชื่อผู้แต่งรัชนีพร สายแวว.
พิมพลักษณ์ศรีนครินทรวิโรฒ บัณฑิต 2549.
เลขเรียกว 372.21 ร335ค 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพรวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 150 ปี / มหาวิทยาลัยจุฬาลงก...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียก923.1593 จ683จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดินเค็มในประเทศไทย สม‪ศรี อรุณินท์.
ชื่อผู้แต่งสม‪ศรี อรุณินท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: กรมพัฒนนาที่ดิน, 2539
เลขเรียก333.7 ส6ด /2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำอย่างไรจะได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / บำเรอ ภานุวงศ์.
ชื่อผู้แต่งบำเรอ ภานุวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2546.
เลขเรียก371.1 บ317ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานปล่อยสัตว์ / หลิว ไอ่ เหลียน, แปล ; รัศมีธรรม, เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ม.ป.พ, [254-?]
เลขเรียก398.20951 น34 [254-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อหนังสือ-เอกสาร "ศิลปวัฒนธรรมอีสาน" / พัชรา สฤษฎ์มุทากุล ผู้รวบรวม.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการพัฒนา.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : มหาวิทยาลัย, 2529.
เลขเรียกDS588.ต5 ม54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการประสานกับข้าราชการส่วนภูมิภาคระดับอำเภอในการให้บริการประชาชน : รายง...
ชื่อผู้แต่งกรมการปกครอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2539
เลขเรียก328.34 ก27บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาแพท...
ชื่อผู้แต่งกฤษดา โม้เวียง
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกWA20.5 ท380ป 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาในการทำและการนำผลงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ไปใช้ / เครือวัลย์ ลิ้มปิยะศรีสกุล บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งเครือวัลย์ ลิ้มปิยะศรีสกุล, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่งานวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529
เลขเรียก350.72 ป113
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบจากโครงการพัฒนาต่อชุมชนชาวนาไทยอีสาน : กรณีศึกษาหมู่บ้านอีสานแดง จ. สกลนคร / โดย พระมหาอัมพร ...
ชื่อผู้แต่งพระมหาอัมพร จำปาลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536.
เลขเรียกว 307.14 พ358ผ 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการจัดกิจกรรมเสริมการเล่านิทานประกอบภาพที่มีต่อความสามารถ ด้านการเขียนของเด็กปฐมวัย = The effects...
ชื่อผู้แต่งรัญจวน ประโมจนีย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544.
เลขเรียกว 372.63044 ร349ผ 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่อง น้ำ ตามโครงการพระราชดำริที่มีต่อการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย = T...
ชื่อผู้แต่งธีรภรณ์ ภักดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550.
เลขเรียกว 372.35 ธ635ผ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพอ หลักธรรมแห่งความพอเพียง / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก.
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2551].
เลขเรียกBQ 5345 ส16พอ 2551,294.3 ส244พ 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณกสิกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2552.
เลขเรียก342.593 ร155 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา