Found: 13,020  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 วิธีอยู่สบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / ผู้แปล กิจจา ฤดีขจร ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการเล่ม ชุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2550.
เลขเรียกTD170 .ห36 2550,WA670 พ576 2550,640 พ115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 บทสนทนาจีน พร้อมใช้สื่อสารธุรกิจในจีน = Chinese 101 in cartoons (For CEOs) / จางจิ้ง, เฉินเส...
ชื่อผู้แต่งจางจิ้ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2554.
เลขเรียก495.18 จ22ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ปี แห่งการสถาปนา กรมศิลปากร / บรรณาธิการ, พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2555.
เลขเรียกNX28 ห362 2555,351.593 ก169 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 วิธีทำอย่างไร...ไม่ให้เสียเปรียบคน / ปีเตอร์ บี สตาร์คและเจน ฟลาเฮอร์ตี้ ; แปลและเรียบเรียงโดย :...
ชื่อผู้แต่งสตาร์ค ปีเตอร์ บี.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บี มี เดี ; 2550.
เลขเรียก658.3 ส142ห 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 เคล็ดลับกินอย่างไรให้แข็งแรงและอ่อนเยาว์ / ไซเบอร์เกิร์ล, เรียบเรียง ; นรุตม์, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งไซเบอร์เกิร์ล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรว, 2556.
เลขเรียกRA784 ซ953ร 2556,613.2 พ517ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คำถามพนักงานราชการ 2 / สำนักงาน ก.พ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ., 2560
เลขเรียก352.67 ส636ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คำศัพท์เพื่อการสนับสนุนทางการเมืองภาคพลเมือง / เดช พุ่มคชา...[และคนอื่นๆ], ผู้เขียน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2555.
เลขเรียก320.03 ห1531 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ประสบการณ์การพัฒนาโรงเรียน / วรทัต ลัยนันทน์
ชื่อผู้แต่งวรทัต ลัยนันทน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิ๊กบุ๊คเซนเตอร์, 2546.
เลขเรียกLB2952.5 ว197,371.2 ว174
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 อบายอันตรายชาติ / สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์.
ชื่อผู้แต่งสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์.
พิมพลักษณ์ม.ป.ป.
เลขเรียกบ ส244ห ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 นายกรัฐมนตรีไทย ผู้ขึ้นสู่ตำแหน่งจากการปฏิวัติ-รัฐประหาร ประวัติศาสตร์การเมืองไทย ในวังวนของอำนาจ...
ชื่อผู้แต่งชาดา นนทวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิบซี, 2557.
เลขเรียกDS578.3 ช6ส 2557,320.9593 ช513ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 ปี กกต. การเรียนรู้ประชาธิปไตยเพื่อปนาคต/ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
พิมพลักษณ์2552
เลขเรียกบ ส225ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง111 ปีกรีฑาไทย 60 ปีสมาคมกรีฑาฯ.
ชื่อผู้แต่งสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2551.
เลขเรียกบ ส162ห 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง113ปี กรมป่าไม้พิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต / อำนวย ชลดำรงค์กุล.
ชื่อผู้แต่งอำนวย ชลดำรงค์กุล.
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกบ อ225ห 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง114 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน พุทธศักราช 2549 / กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2549.
เลขเรียกL591 ศ615ก 2549,353.809593 ศ 766 ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา