Found: 43  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาสถานภาพการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ [electronic resource] = A Study...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
32
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสรุปการสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 19-21 พฤษภาคม 2547 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น [e...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรม, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
33
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสร้างสื่อการเรียนการสอน CAI ด้วย macromedia authorware 7 [electronic resource]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
34
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทย [computer file] / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
35
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องหักหลังผู้ชาย [videorecording] = live on stage show.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หนังเอก, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
36
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเซียนแปลงไฟล์ [computer file] : เรียนรู้เคล็ดลับการแปลงไฟล์หลากหลายเฟอร์แมทบนคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
37
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเติมเทคนิคการทำ CD/DVD ให้เต็มประสิทธิภาพ [electronic resource]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิตตี้ กรุ๊ป, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
38
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเติมเทคนิคการทำ CD/DVD ให้เต็มประสิทธิภาพ [electronic resource]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิตตี้ กรุ๊ป, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
39
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพสารคดี [videodisc] / ธีรภาพ โลหิตกุล.
ชื่อผู้แต่งธีรภาพ โลหิตกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิสดอมมีเดียส์, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
40
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเรียนลัด LabVIEW [electronic resource] / เจริญ เพชรมุณี
ชื่อผู้แต่งเจริญ เพชรมุณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
41
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องโครงการการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเงินระดับจุลภาค [electronic resource] = Micro-banking Developme...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
42
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำรูปแบบกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ กฎหมาย หลักเก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
43
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องโปรแกรมสำเร็จรูปการคาดประมาณประชากร จำแนกตามรายอายุ รายภาค รายจังหวัด รวมทั้งจัดอันดับจังหวัดที่มีปร...
ชื่อผู้แต่งเกื้อ วงศ์บุญสิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา