Found: 21  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องModel การพัฒนา OTOP สู่มิติใหม่ : รายงานผลการศึกษา / กรมการพัฒนา
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน , 2560
เลขเรียกวจ 338.19 ก442ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ / ชาญชัย แสวงศักดิ์
ชื่อผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560.
เลขเรียกJF1525.P85 ช63,352.53 ช486ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / สกล บุญสิน
ชื่อผู้แต่งสกล บุญสิน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียกHF5549 .ส24 2560,658.3 ส117ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี : รายงานวิจัยฉ...
ชื่อผู้แต่งอารยา เกียรติก้อง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560
เลขเรียกวจ 915.92 อ644ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดการ / จารุวรรณ ธาดาเดช, ปิยธิดา ตรีเดช
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ ธาดาเดช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560.
เลขเรียกRA425 จ226 2560,W84 จ337ก 2560,614.011 จ64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการคิดด้วยกิจกรรมคณิตศาสตร์ / ผลาดร สุวรรณโพธิ์
ชื่อผู้แต่งผลาดร สุวรรณโพธิ์
พิมพลักษณ์ชลบุรี : เก็ทกู๊ดครีเอชั่น, 2560
เลขเรียกQA141 ผ-พ 2560,371.36 ผ463พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัสดุภาครัฐ 2560 : พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่...
ชื่อผู้แต่งวสันต์ สุทธาวาศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย (น.ส.พ.ฟ้าเมืองไทย), 2560.
เลขเรียกJF1525.พ6 ว56 2560,352.55 พ586
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพ่อของแผ่นดิน (ธรรมะเก็บตก 16) / พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต
พิมพลักษณ์ราชบุรี : มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต, 2560
เลขเรียก294.32 พ465พ 2/2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิทัศน์ภาษาในล้านนา = Language landscape in Lanna (Northern Thailand) / ภัทรธนิษฐ์ ศรีจอมทอง
ชื่อผู้แต่งภัทรธนิษฐ์ ศรีจอมทอง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (งานสำนักพิมพ์), 2560.
เลขเรียกPL4195.ห7 ภ63 2560,495.917 ภ114ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา, 2560
เลขเรียกKPT3138 ร64 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2560 / สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ชื่อผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2560
เลขเรียกสร 338.642 ส636ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักและคำพิพากษา : กฎหมายอาญา = Legal principle and judgments : criminal law / สหรัฐ กิติ ศุภการ
ชื่อผู้แต่งสหรัฐ กิติ ศุภการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.
เลขเรียกKPT3800 ส19 2560,345 ส56ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาเซียน : สยาม-ไทย ญี่ปุ่น จีน และอินเดีย = ASEAN : Siam-Thailand + Japan + China + and + India / ...
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2560
เลขเรียกDS525.8 .อ64 2560,341.2473 อ617 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา