Found: 4,079  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี แห่งความมุ่งมั่น โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / สามารถ ศัก...
ชื่อผู้แต่งสามารถ ศักดิ์เจริญ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2552.
เลขเรียกSD409 ส728ส 2552,634.956 ส654ส 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150 ปี เจ้าท่า / กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ไทภูมิ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2552.
เลขเรียกHE601.T5 ห159 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150 ปี แห่งการสถาปนา กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี = Marine Department : from the past to present a...
ชื่อผู้แต่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2552.
เลขเรียก387.5 ก441ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
19
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง16 ปี แรงงานไทยสู้วิกฤต เศรษฐกิจพอเพียง [computer file] / กรมการจัดหางาน
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง18 วิธีหนีความจนกลายเป็นคนรวย / พรปิยะ สุวรรณบุตร
ชื่อผู้แต่งพรปิยะ สุวรรณบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : READING CORNER, 2552.
เลขเรียกBF637.S8 พ245,158.1 พ175ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19 สมรรถนะเชิงพฤติกรรมเพื่อการจัดคนให้ตรงกับงาน = 19 Competencies for assessment of job-person matc...
ชื่อผู้แต่งชัชวลิต สรวารี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2552.
เลขเรียกHF5549.5.M63 ช357ส 2552,658.3 ช 406 ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
..more
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ์ 2552 พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2552.
เลขเรียกT39 ส473 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
23
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง2012 มหาวิบัติวันดับโลก [videorecording] / Directed By Anthony Fankhauser.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 ข้อคิดเพื่อชีวิต Happy / อานันท์ ชินบุตร
ชื่อผู้แต่งอานันท์ ชินบุตร
พิมพลักษณ์นนทบุรี : พาวเวอร์ฟูลไลฟ์, 2552
เลขเรียกBF 575 .H27 อ25 2552,158 อ224ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง233 วิธีอ่านใจคนเมื่อแรกพบ / เกรียงชัย เหรียญวิริยะกุล.
ชื่อผู้แต่งเกรียงชัย เหรียญวิริยะกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลินบุ๊คเน็ต, 2552.
เลขเรียกBF637.N66 ก767ส 2552,155.2 ก573ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร สตรีไทย...ผู้นำสตรีโลก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร, 2552.
เลขเรียกDS570.6.ง325 ย318 2552,อ 920.72 ย238
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2552 ทศวรรษที่สอง ของการปฏิรูปการศึกษา / ถวัลย์ มาศจรัส...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,2552.
เลขเรียกL591 ก171 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง34 ปี สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ : เพื่อการฟัง การพูด และการพูดที่ดีกว่า 1 สิงหาคม 2552 /...
ชื่อผู้แต่งสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่, 2552.
เลขเรียก808.5 ฝ219ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง35 เมืองอัศจรรย์ของโลก / หนึ่งธิดา ราเมศวร์, บก.เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มายิก, 2552.
เลขเรียก344.094 ส26 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ปี สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 / สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2552.
เลขเรียกR850.A1 ส647 2552,WA540.JT3 ก263ป 2552,610 ก263ส 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา