Found: 761  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
751
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยการถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการแสดงความไม่พอใจของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเ...
ชื่อผู้แต่งคุณัชญ์ สมชนะกิจ
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2561
เลขเรียกPL539 ค73 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
752
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจชนิดของพืชพรรณในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง / ณ...
ชื่อผู้แต่งณัฎฐาศักดิ์ ทิษฎิญาณิณ
พิมพลักษณ์ตรัง : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง, 2560
เลขเรียกQK46.5.D58 ณ63 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
753
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโมเดลสมการโครงสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์ก...
ชื่อผู้แต่งมาริสา ตาแก้ว
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกHD6954.T5 ม64 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
755
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคผิวหนังที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน / จงกลนี วงศ์ปิยะบวร
ชื่อผู้แต่งจงกลนี วงศ์ปิยะบวร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกWR170 จ115ร 2561,616.5 จ683ร 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
756
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโอกาสและศักยภาพการค้าชายแดนสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคใต้ / เสาวณี จุลิรัชนีก...
ชื่อผู้แต่งเสาวณี จุลิรัชนีกร
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561
เลขเรียกHD2346.T52S68 ส75 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
757
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในหลวงรัชกาลที่ 9 กับงาน กศน. / สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2561
เลขเรียกDS586 น95 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
758
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไข่ไก่ ตัวชี้วัดการปนเปื้อนสารมลพิษตกค้างยาวนาน (POPs) ในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย / ผู้เขียน: Jindric...
ชื่อผู้แต่งแพททริค, จินดริช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2561
เลขเรียกTX571.P4 พ83 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
759
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไมโครเซนเซอร์เซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์แข็งสำหรับวัดองค์ประกอบก๊าซชีวภาพ / สุธาวี ไพจิตร
ชื่อผู้แต่งสุธาวี ไพจิตร
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกTP359.B48 ส73 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
760
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่จำเป็นต้องได้รับความรักจากทุกคน / อีซึงมิน, เขียน ; วิทิยา จันทร์พันธ์, แปล
ชื่อผู้แต่งอีซึงมิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561
เลขเรียกBF636.67 อ62 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
761
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่มีความเศร้าที่สูญเปล่าบนโลกใบนี้ / คิดมาก, เขียน ; ภคณัฐ ทาริยะวงศ์, ถ่ายภาพ
ชื่อผู้แต่งคิดมาก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียกBJ1588 .ค63 2561,895.914 ค439ม 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา