Found: 49  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องAsia Food Beverage Thailand.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: Asia Biz Connect Group, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องcasaviva
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อินสไฟร์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด, 2551-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องPC today TechOn.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดิแอสไพเรอร์กรุ๊ป จำกัด, 2557-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องPULINET Journal.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2557-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องฅนคิดบวก [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ เฟิสท์ ออฟเซท (1993), 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
6
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจดหมายข่าวศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจดหมายข่าวสารไทยศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
8
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องนิตยสารจีคิวไทยแลนด์ = GQ Thailand [นิตยสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เซเรนดิพิตี้ มีเดีย, [2557]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
9
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องปริศนา / บุญล้อม ศุภานุสนธิ์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อาทร, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องพิพิธภัณฑสาร = Museum Newsletter.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารDisaster Profile = สาระภัย [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยารชภัฏสวนสุนันทา, [2557]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
13
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
14
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ = Journal of nursing and health care.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น, 2557-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา