Found: 10,538  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ตัวอย่างความสำเร็จ : เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557 [2014]
เลขเรียกS544.5.T5 ส733 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ตัวอย่างความสำเร็จ : เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2557.
เลขเรียกS605.5 ส733 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอสทีซี มีเดีย แอนด์ มาเก็ตติ้ง, 2557.
เลขเรียกLG 395.T5 ส734 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / บรรณาธิการ, ชัชชัย ปรีชาไว
พิมพลักษณ์สงขลา : หน่วยผลิตตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557, [2014]
เลขเรียกLG395.S64M4 ม56 2557,W19 ม246ส 2557,378.593 ห151 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี / ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล...
ชื่อผู้แต่งชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลพบุรี.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี, 2557
เลขเรียก959.3075 ช175ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี วิศวกรรมศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี / คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิรษัท เอสทีซี มีเดีย แอนด์ มาเก็ตติ้ง, 2557.
เลขเรียกLG 395.T5 ส734 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี สภาอาจารย์ศิริราช / [บรรณาธิการ สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาอาจารย์ศิริราช, [2557]
เลขเรียกLG395.T5.ม251พ ส733 2517-57,WX28.JT3 ม246ส 2557,ส.ร. 378.1011 ม193ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 เมนูเส้น. / ธนศักดิ์ ตั้งทองจิตร.
ชื่อผู้แต่งธนศักดิ์ ตั้งทองจิตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย , 2557.
เลขเรียกTX 809.N65 ธ157ส 2557,641.5 ธ157ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง43 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ : 25 พฤศจิกายน 2557 = 43rd year anniversary of Char...
ชื่อผู้แต่งโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพยาบาล, [2557], [2014]
เลขเรียกWX28.JT3 จ724ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง44 วิธีเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นความสำเร็จ / ทธิชัย ปัญญโรจน์.
ชื่อผู้แต่งสุทธิชัย ปัญญโรจน์.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มายเบสท์บุคส์, 2557.
เลขเรียกBF 637.S8 ส773ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง45 พรรษาของพระพุทธเจ้า / พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุว...
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) 2456-2556
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2557.
เลขเรียกBQ 888 .T5 ส16 2557
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง46 ปี แพทยสภา / [สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา]
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา, 2557, [2014]
เลขเรียกWZ1 ส733 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 คืน 6 วัน ในสถานที่สำคัญแดนพม่า นิราศเมืองมอญ / อนงฺคโณ ภิกฺขุ.
ชื่อผู้แต่งอนงฺคโณ ภิกฺขุ.
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : กองทุนกัลยาณธรรม อุทยานธรรมดงยาง, 2557.
เลขเรียก915.91 อ153ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา