Found: 50  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ประโยครอบรู้อยู่รอดในจีน / เยว่เจี้ยนหลิน...[และคนอื่น ๆ] ; สิวิณี เตรียมชาญชูชัย, แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ทฤษฎี, 2556
เลขเรียกPL1121 ห 2556,495.1 ห15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGoogle AdWords มือใหม่ก็รวยได้ / นรวิชญ์ ภูทอนธง, เขียน
ชื่อผู้แต่งนรวิชญ์ ภูทอนธง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2557
เลขเรียกHF6146.I58 น222 2557,658.872 น222ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายล้มละลาย ฉบับสมบูรณ์ / วิชา มหาคุณ.
ชื่อผู้แต่งวิชา มหาคุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2557.
เลขเรียกK 1370 ว545ก 2557,346.078 ว195กฎ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายวิภาคสำหรับนักวาด = Anatomy drawing / วิภาวี บริบูรณ์
ชื่อผู้แต่งวิภาวี บริบูรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์, 2557
เลขเรียกNC730 ว-ก 2557,743.49 ว74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีบริหาร = Management accounting / ศรีสุดา อาชวานันทกุล.
ชื่อผู้แต่งศรีสุดา อาชวานันทกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, 2557.
เลขเรียกHF 5657.4 ศ275ก 2557,658.1511 ศ275ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น / บรรณาธิการ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, วราภรณ์ บุญเชียง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2557
เลขเรียก610.73 ก27 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างและตัววัดมูลค่าการเงิน / โดย ธนเดช มหโภไคย
ชื่อผู้แต่งธนเดช มหโภไคย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติเพรส, 2557.
เลขเรียกHG221 ธ138,332 ธ33ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างโจทย์ในการวิจัย : การเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน / วรรณดี สุทธินรากร.
ชื่อผู้แต่งวรรณดี สุทธินรากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2557.
เลขเรียกHD69.P75 ว247ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม / ภวิต ยอดเพชร.
ชื่อผู้แต่งภวิต ยอดเพชร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Protexts.com, 2557.
เลขเรียก658.515 ภ173ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอร์รัปชันและกลไกกำจัดกลโกง / สิริลักษณา คอมันตร์ และคณะ
ชื่อผู้แต่งสิริลักษณา คอมันตร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียกJF1525.C66 ส732,364.1323 ส732ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (มูลหนี้ 2) : พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระรา...
ชื่อผู้แต่งศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557.
เลขเรียกK ศ125 2557,346.03 ศ1511ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา