Found: 48  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChemwork. Series 4, รวมโจทย์ข้อสอบคุณภาพวิชาเคมี = techniques of problem solving in chemistry for...
ชื่อผู้แต่งกรกช บุญนิคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก. นิคม : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2557.
เลขเรียกQD42 ก152ค 2557,540.76 ก152ค 2557 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายวิภาคสำหรับนักวาด = Anatomy drawing / วิภาวี บริบูรณ์
ชื่อผู้แต่งวิภาวี บริบูรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์, 2557
เลขเรียกNC730 ว-ก 2557,743.49 ว74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนิเทศการศึกษา = Educational supervision / รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ [text]
ชื่อผู้แต่งรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ
พิมพลักษณ์สงขลา : นำศิลป์โฆษณา, 2557.
เลขเรียกLB2841 ร621 2557,371.2 ร621ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนและการวิเคราะห์โครงการพัฒนา / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2557.
เลขเรียกHD69.P75 ร861 2557,338.9593 ร861ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยดำเนินงาน = Operations Research / สุทธิมา ชำนาญเวช.
ชื่อผู้แต่งสุทธิมา ชำนาญเวช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2557.
เลขเรียกT57.6 ส775ก 2557,658.4034 ส759ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เชิงซ้อน = Complex analysis / ประสิทธิ์ ลิ้มบุพศิริพร
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ ลิ้มบุพศิริพร
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557
เลขเรียกQA331.7 ป-ก 2557,515.9 ป46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์งานวิจัย สกว. ประจำปี 2557 / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557.
เลขเรียกH62.A5 ส-ก 2557,001.4 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 25.. / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557-.
เลขเรียกJQ1749.A55 ข291 2557,324.9593 ค163ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอร์รัปชันและกลไกกำจัดกลโกง / สิริลักษณา คอมันตร์ และคณะ
ชื่อผู้แต่งสิริลักษณา คอมันตร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียกJF1525.C66 ส732,364.1323 ส732ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดโครงงานเด็กเล็ก / เบญญาภา โสภณ
ชื่อผู้แต่งเบญญาภา โสภณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบ็นภาษาและศิลปะ, 2557
เลขเรียก372.136 บ799ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณแม่ฉลาดเลือกอาหาร เสริมสร้างพัฒนาการลูกน้อย / ปณิตา อารียกานต์.
ชื่อผู้แต่งปณิตา อารียกานต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานา, 2557.
เลขเรียก649.3 ป143ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือโรงหนังโรงเรียน / หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน).
พิมพลักษณ์นครปฐม : หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) , 2557.
เลขเรียกTR892.7 .ห542 2557,371.3352 ค416
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาอุตสาหกรรม / อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์.
ชื่อผู้แต่งอมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์.
พิมพลักษณ์เพชรบูรณ์ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2557.
เลขเรียก158.7 อ167จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดูแลวัยรุ่น ยุคโลกไร้พรมแดน / รังสรรค์ สิทธิชัย.
ชื่อผู้แต่งรังสรรค์ สิทธิชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: โครงการจุฬาคิดส์คลับฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2557.
เลขเรียกHQ796 ร314 2557,WS460 ช576ด 2557,155.5 ร314ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา