Found: 62  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ ยุทธวิธี ผู้นำแบบซุนวู / ศุภนิมิตร วีรสุ แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งศุภนิมิตร วีรสุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก้าวแรก, 2557
เลขเรียกHD66 ศ693ก 2557,658.4 ก44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการโครงการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง : เรียนรู้จากรากหญ้าสู่การเป็นผู้จัดการโครงการ / ทศพล สมพง...
ชื่อผู้แต่งทศพล สมพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาปันพระปกเกล้า, 2557.
เลขเรียกHD69.P75 ท238,320 ท54ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำแนกเชิงพื้นที่ของพื้นที่เผาไหม้เพื่อการเฝ้าระวังและการป้องกันการเผาในที่โล่ง : กรณีศึกษาจังหวัด...
ชื่อผู้แต่งศุทธินี ดนตรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส), 2557.
เลขเรียกQD516 ศ7ก 2557,Res Rep W 20.5 ศ244ดก 2557,541.361 ศ444ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเชิงวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคเหนือหัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
เลขเรียกHC441 .ก66 2557,ส.ร. 341.2473 ก27ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคใต้ หัวข้อ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคใต้ หัวข้อ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (2557 : สงขลา)
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
เลขเรียกDS571 ก474พ 2557,ส.ร. 341.2473 ก27ตค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโครงการเชิงรุกเพื่อพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง / ทศพล สมพงษ์.
ชื่อผู้แต่งทศพล สมพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาปันพระปกเกล้า, 2557.
เลขเรียกHD69.P75 ท238พ,658.404 ท54ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม / ภวิต ยอดเพชร.
ชื่อผู้แต่งภวิต ยอดเพชร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Protexts.com, 2557.
เลขเรียก658.515 ภ173ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก่อนนอนคืนนั้น / เอส.เจ. วัตสัน ; โสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล, แปล.
ชื่อผู้แต่งวัตสัน, เอส.เจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2557.
เลขเรียกน ว417ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคติธรรมแห่งชีวิต : ปรุงธรรมใส่ความคิด เสิร์ฟชีวิต ด้วความดี / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต).
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2557
เลขเรียกBQ 4570 พ349ค 2557,294.3444 พ349ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือจดทะเบียนนิติกรรมที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน [Text] / ณฤทธิ์ ช่วยเพ็ญ
ชื่อผู้แต่งณฤทธิ์ ช่วยเพ็ญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [2557?]
เลขเรียกKPT 683 ณ17ค 2557,346.043 ณ253ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตรกรรมรามเกียรติ์ [text] / ไตรรัตน์ พิพัฒโภคผล ; ศูนย์ศึกษาภูมิปัญญาไทยในรามเกียรติ์ โรงเรียนสา...
ชื่อผู้แต่งไตรรัตน์ พิพัฒโภคผล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อุดมศึกษา, 2557.
เลขเรียกND2835.Z9ก4 ต963 2557,อ 751.73 ต963จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามไปดู...เทคนิคมะละกอดก ทำเงินได้...ไม่ยาก / จันทรา อู่สุวรรณ
ชื่อผู้แต่งจันทรา อู่สุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอร์มีเดีย, 2557
เลขเรียกSB 317.P35 จ215ต 2557,634.651 อ163ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา