Found: 72  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย = FSTT Science & Technology Magazine of Thailand [วารส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, [2550]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
62
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารสมาคมนักการศึกษามหาสารคาม = Maha sarakham educators association journal. [วารสาร]
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [2553]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
63
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา = Journal of interdisciplinary research: Graduate studies.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
64
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารสังคมมนุษย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต) [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, [2525]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
65
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) [วารสาร]
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, [2548]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
66
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารสานสุข : สานความสุขสู่สังคม [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ป.ต.ท จำกัด (มหาชน), [2556]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
67
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ = Journal of health and health management [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท จูน พับลิชชิ่ง, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
68
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารหอกฎหมาย = UTCC Law Journal [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2551]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
69
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารอุตสาหกรรม [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงอุตสาหรกรรม, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
70
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องอินดัสเทรียล แมกกาซีน = Industrial Management [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
71
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแฮปปี้พลัส = happy+ [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ไซเบอร์พริ๊นท์, [2555]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
72
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องไซคลิ่ง พลัส ไทยแลนด์ = Cycling Plus Thailand [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ตะวันออก, [2551]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา