Found: 72  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม = Management Science Rajabhat Maha Sarakh...
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
47
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) = Rmutsb academic journal (Humanities and s...
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
48
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาสิกา การพิมพ์, [2555]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
49
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ = Journal of Human and Sosiety Facalty of Huma...
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
50
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี = Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University [วารสาร...
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : เพชรภูมิการพิมพ์, [2553]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
51
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล = Santapol college academic journal : SCAJ [วารสาร]
พิมพลักษณ์อุดรธานี : ภาคอีสานการพิมพ์, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
52
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารวิชาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ = Journal of arts and science C...
พิมพลักษณ์ชัยภูมิ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
54
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) = The journal of industrial technolog...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
55
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม = Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะวิทยาการจัดการ มหาวทยาลัยราชภัฏนครปฐม, [2556]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
56
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา = SSRU Journal of Management Science [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, [2556]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
57
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ = Journal of Modern Management Science [วารสาร]
พิมพลักษณ์ลำปาง : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, [2550]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
58
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ = Journal of Liberal Arts and Management Science [วารสาร]
พิมพลักษณ์สกลนคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ, [2556]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
59
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง = Institute for urban disease control and drevention journal [...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, [2558]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
60
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา = Journal of BSRU-Research and Develo...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, [2558]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา