Found: 10,680  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
10,471
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบวัดความถนัดในการเรียนภาษาต่างประเทศตามทฤษฎีคาแนล-เอฟ โดยใช้การทดสอบแบบพลวัตสำหรับนักศึกษา...
ชื่อผู้แต่งวิเรขา ปัญจมานนท์
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียก428 ว357ก 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10,472
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการศึกษารายบุคคลเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีสมาธ...
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา รักวงษ์ฤทธิ์
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10,473
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของการบริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษในโรงเรียนสองภาษา / ธนาก...
ชื่อผู้แต่งธนากร จันทนากร
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10,474
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบอิงประสบการณ์ทางภาษา เพื่อพัฒนาความสามารถใน...
ชื่อผู้แต่งรัชฎา ทับเทศ
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10,475
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป...
ชื่อผู้แต่งวุฒิชัย เนียมเทศ
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10,476
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสองภาษาและโ...
ชื่อผู้แต่งวิไลลักษณ์ เดชะ
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10,477
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนประถมศึกษา : พหุกร...
ชื่อผู้แต่งธันยา เฉลิมวรบุตร
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10,478
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการบริหารงานวิชาการด้านการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนเพื่อสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล...
ชื่อผู้แต่งปภาสิริ อนันตชาติ
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10,479
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการใช้นักศึกษาเป็นครูผู้ร่วมสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร = A s...
ชื่อผู้แต่งตติยา ซีบังเกิด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560
เลขเรียกPE1065 ต-ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10,480
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพิ้นฐาน พ.ศ.2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในสถานศึกษาขั้...
ชื่อผู้แต่งพิไลลักษณ์ หมั่นวงศ์
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10,481
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการใช้หลักสูตรภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) ของโรงเรียนที่มีผลการสอบวิชาความถนัดทางภาษาจีนสู...
ชื่อผู้แต่งบุญเสริม สัมนาวงศ์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10,482
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาทวิภาษาและการศึกษาภาษาที่สอง / กมลทิพย์ พลบุตร
ชื่อผู้แต่งกมลทิพย์ พลบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ,เอส,พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2557.
เลขเรียกPE1128.A2 ก136,370.117 ก136ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10,483
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษข...
ชื่อผู้แต่งฐนิดา น้อยสกุล
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10,485
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาและการเปรียบเทียบความสามารถทางด้านวิชาภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ม...
ชื่อผู้แต่งอรสา รุ่งแสง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) ภาควิชามัธยมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.
เลขเรียก428.07 อ382ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา