Found: 2,527  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2,521
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอเปค ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน = APEC / กรมเศรษฐกิจระหว...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ. กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการต่างประเทศ, 2546
เลขเรียกHF1359 ก-อ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2,522
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน ไทย-กัมพูชา: สรุปสำหรับผู้บริหาร / ศูนย์พัฒนาภาคกลาง, ศูนย์พัฒนาภาคตะวั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, [2541]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2,523
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางปฏิบัติงานสำหรับการประสานงานเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ = The International Foo...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์, 2551.
เลขเรียกWA701 น927 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2,524
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ค.ศ. 2009-2015) / คณะทำงาน สิรินทร์ สุรทิณฑ์...[และ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองอาเซียน 4 กระทรวงการต่างประเทศ , 2552, [2009]
เลขเรียกDS525.8 ผ931 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2,525
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกาภิวัตน์ บรรษัทข้ามชาติ บรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมของบรรษัท / เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา.
ชื่อผู้แต่งเอก ตั้งทรัพย์วัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกHD62.4 อ871 2554,338.88 อ871ล 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
2,526
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกาภิวัตน์ บรรษัทข้ามชาติ บรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมของบรรษัท = Globalisation, multi-nat...
ชื่อผู้แต่งเอก ตั้งทรัพย์วัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียกHD2755.5 .อ72 2548,338.88 อ871ล 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
2,527
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทย : ศูนย์กลางประชาคมอาเซียน / ประภัสสร์ เทพชาตรี.
ชื่อผู้แต่งประภัสสร์ เทพชาตรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2560.
เลขเรียกHC441 ป1715 2560,341.2473 ป338ท 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา