Found: 2,489  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2,476
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาเซียนศึกษา (สำหรับระดับอุดมศึกษาขึ้นไป) = ASEAN studies (for undergraduate and post-graduate studi...
ชื่อผู้แต่งภัทรพงษ์ รัตนเสวี.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
เลขเรียกJZ5490 ภ63,341.2473 ภ114อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2,477
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาเซียนศึกษา / บรรณาธิการโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2556.
เลขเรียกDS521 อ617ช,306.0959 อ592
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
2,478
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาเซียนในแง่มุมใหม่ / อุกฤษฎ์ ปัทมานันท์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกDS521 อ68,327.59 อก617
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
2,479
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องมือการประเมินการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิ...
ชื่อผู้แต่งวิริณธิ์ กิตติพิชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, 2557.
เลขเรียกDS526.7 ว693ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2,480
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเซ็ปติมัส ฮีป ปาฏิหาริย์หมายเลขเจ็ด. เล่ม 6, ผจญศาสตร์มืด = Septimus heap book six : darke / Ang...
ชื่อผู้แต่งเสจ, แองจี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2554.
เลขเรียกLC71 H236 2016,ย 808.0683 ส52ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
2,481
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปลี่ยนมุมคิดพิชิตอาเซียน / ปิติ ศรีแสงนาม ; สุวัฒน์ ทองธนากุล, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งปิติ ศรีแสงนาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2555
เลขเรียกDS 521 ป34 2555,341.2473 ป34ป 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2,482
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวียดนามกับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ศึกษาแนวความร่วมมือในกรอบของกฎเกณฑ์ระห...
ชื่อผู้แต่งปิยพัฒน์ บุนนาค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกDS556.57 ป64,327.597 ป36ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
2,483
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอเปค ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน = APEC / กรมเศรษฐกิจระหว...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ. กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการต่างประเทศ, 2546
เลขเรียกHF1359 ก-อ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2,484
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน ไทย-กัมพูชา: สรุปสำหรับผู้บริหาร / ศูนย์พัฒนาภาคกลาง, ศูนย์พัฒนาภาคตะวั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, [2541]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2,485
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางปฏิบัติงานสำหรับการประสานงานเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ = The International Foo...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์, 2551.
เลขเรียกWA701 น927 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2,486
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ค.ศ. 2009-2015) / คณะทำงาน สิรินทร์ สุรทิณฑ์...[และ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองอาเซียน 4 กระทรวงการต่างประเทศ , 2552, [2009]
เลขเรียกDS525.8 ผ931 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2,487
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกาภิวัตน์ บรรษัทข้ามชาติ บรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมของบรรษัท / เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา.
ชื่อผู้แต่งเอก ตั้งทรัพย์วัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกHD62.4 อ871 2554,338.88 อ871ล 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
2,488
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกาภิวัตน์ บรรษัทข้ามชาติ บรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมของบรรษัท = Globalisation, multi-nat...
ชื่อผู้แต่งเอก ตั้งทรัพย์วัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียกHD2755.5 .อ72 2548,338.88 อ871ล 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
2,489
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทย : ศูนย์กลางประชาคมอาเซียน / ประภัสสร์ เทพชาตรี.
ชื่อผู้แต่งประภัสสร์ เทพชาตรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2560.
เลขเรียกHC441 ป1715 2560,341.2473 ป338ท 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา