Found: 1,456  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,441
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาเซียนศึกษา / บรรณาธิการโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2556.
เลขเรียกDS521 อ617ช,306.0959 อ592
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
1,442
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอินโดนีเซีย หมู่เกาะเครื่องเทศ สงคราม และการประกาศเอกราช / เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล ; มธุรส เหมือนพลอย,...
ชื่อผู้แต่งเกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
เลขเรียกDS634 .ก74 2559,959.8 ก84อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
1,443
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย / วริศรา ภานุวัฒน์
ชื่อผู้แต่งวริศรา ภานุวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2556.
เลขเรียกHG4538 ว329,337.5930591 ว329ข
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
1,444
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 / ฝ่ายวิชาการปัญญาชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2555.
เลขเรียกJZ5490 ต716,341.247 ต57
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
1,445
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดประตูมังกร : เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2555.
เลขเรียก330.1220951 ป64
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,446
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดประตูมังกร เขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. [text]
ชื่อผู้แต่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2548.
เลขเรียก382.0959051 ก17ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1,447
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองพม่าน่าลงทุนที่สุด / วริศรา ภาณุวัฒน์
ชื่อผู้แต่งวริศรา ภาณุวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2557
เลขเรียกHD2755.5 ว-ม 2557,332.673 ว47ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
1,448
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์การบูรณาการภูมิภาค : ว่าด้วยความตกลงทางการค้าเสรีสู่การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ / สุทธิพันธ์ จิ...
ชื่อผู้แต่งสุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกHF1418.5 ส773ศ 2554,337.1 ส44ศ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
1,449
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยกระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาข้อตกลงการค้าเสรี ไทย-สหรัฐอเมริก...
ชื่อผู้แต่งภาคภูมิ วาณิชกะ
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,450
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์สถาบันว่าด้วยการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา / อิสร์กุล อุณหเกตุ = Institutional economics ...
ชื่อผู้แต่งอิสร์กุล อุณหเกตุ
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,451
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารระเบียบขององค์การการค้าโลกว่าด้วยการค้าบริการ / สิทธิกร นิพภยะ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552.
เลขเรียกHF1379 อ76,382.92 อ51
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
1,452
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารระเบียบองค์การการค้าโลกว่าด้วยการเข้าถึงตลาดสินค้า ที่มิใช่สินค้าเกษตร / อิสร์กุล อุณหเกตุ, บ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552.
เลขเรียกHF1379 อ884ร,382.92 อ51
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
1,453
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่น้ำโขง ณ เชียงราย / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2553.
เลขเรียกDS523.2 ม84,959.361 ช84ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
1,454
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาการให้สิทธิพิเศษทางการค้า แก่กลุ่มประเทศอินโดจีน (ลาว เวียดนาม กัมพูชา) และพม่า : รายงา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาฯ, 2541.
เลขเรียก382.7 ค961 2541
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,455
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากการเปิดเสรีการ...
ชื่อผู้แต่งประโยชน์ เจริญสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา