Found: 416  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
406
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจีน ไทยผูกพันฉันพี่น้อง / สมยศ ศุภกิจไพบูลย์
ชื่อผู้แต่งสมยศ ศุภกิจไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2560.
เลขเรียกDS570.จ6 ส44 2560,327.593051 ส44จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
407
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปราสาทพระวิหาร / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.
ชื่อผู้แต่งวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วศิระ, 2552.
เลขเรียกDS554.98.ข7 ว66 2552,959.6 ว32ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
408
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิพิธภัณฑ์สิงคโปร์ / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ชื่อผู้แต่งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2553.
เลขเรียกAM79.S5 ศ73,069 พ74พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
409
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟื้นพลังความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมสยาม / วลัยลักษณ์ ทรงศิริ [text]
ชื่อผู้แต่งวลัยลักษณ์ ทรงศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์, 2556
เลขเรียกGN 365 ว346ฟ 2556,306 ว17ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
410
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพมาเลเซียในวรรณกรรมร้อยแก้วไทย / พิชญาดา เมฆหิรัญศิริ = Images of Malaysia in Thai literary prose ...
ชื่อผู้แต่งพิชญาดา เมฆหิรัญศิริ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
411
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมิติวัฒนธรรมของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา : กรณีศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ : รายงานวิจ...
ชื่อผู้แต่งเปรมใจ วังศิริไพศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
412
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการพัฒนาคน 2547 : เสรีภาพทางวัฒนธรรมในโลกแห่งความหลากหลายวันนี้ / ซากิโกะ ฟูกุดะ-ฟาร์
พิมพลักษณ์นิวยอร์ค : โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นดีพี), 2004.
เลขเรียกHD 72 H88 2004,HD72 H918 2002,331.11 Hu918
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
414
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2557 รูปแบบการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเช...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์ชญา ฟักเปี่ยม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี , 2558
เลขเรียกวจ 302.23 พ 716 ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
415
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้จักไทย เข้าใจญี่ปุ่น / บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2547.
เลขเรียกDS891.2 ร72,303.482 บ63ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
416
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปลี่ยนมุมเพื่อมองต่าง = To see the world as others see it / มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์), 2557
เลขเรียกHM101 ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา